ລາຍລະອຽດການຄຸ້ມຄອງຂອງແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພລົດ

 1. ການປະກັນໄພລົດແບບພາກບັງຄັບ (Compulsory)

ການປະກັນໄພພາກບັງຄັບ (Compulsory) ແມ່ນເປັນປະກັນໄພທີ່ລົດທຸກຄັນທີ່ຈົດທະບຽນກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງທາງບົກນັ້ນ ຕ້ອງມີຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ປະສົບໄພຈາກລົດ ທີ່ໄດ້ຮັບການບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດຈາກລົດ ຫຼື ການໃຊ້ລົດ. ໃນປະຈຸບັນນີ້ ທາງບໍລິສັດ ມີ 3 ທາງເລືອກຄື: ພາກບັງຄັບ (Basic), ທາງເລືອກ 1 (Option 1), ທາງເລືອກ 2 (Option 2) ແລະ ມີເງື່ອນໄຂຄວາມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຍົກເວັ້ນຄືກັນດັ່ງນີ້:

 1. ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ / Third Party Liability
 • ຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ
 • ຊົດເຊີຍຄ່າປີ່ນປົວໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ, ຊົດເຊີຍຄ່ານອນໂຮງໝໍ
 • ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸຂອງຄູ່ກໍລະນີ (ໃນກໍລະນີລູກຄ້າຂອງ ບໍລິສັດ ເປັນຄົນຜິດເທົ່ານັ້ນ ທາງ ບໍລິສັດ ຈື່ງຈະສາມາດຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸໃຫ້ ສ່ວນລົດຂອງລູກຄ້າແມ່ນຮັບຜິດຊອບເອງ )
 1. ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜູ້ຂັບຂີ່
 • ຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ
 • ຄ່າປີ່ນປົວໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ.

ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ / Third Party Liability

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ

ແບບບັງຄັບ /     Compulsory

ທາງເລືອກ 1 / Option 1

ທາງເລືອກ 2 / Option 2

1. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ

101,400,000

250,000,000

500,000,000

ເສຍຊີວິດຕໍ່ຄົນ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດຕໍ່ຄົນ

12,000,000

25,000,000

30,000,000

ຄ່າປິ່ນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ

1,800,000

2,500,000

3,000,000

ຄ່າອອກໂຮງໝໍ (ລວມໃນຄ່າປີ່ນປົວ), ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ

100,000

160,000

200,000

2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸ, ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ

5,200,000

17,500,000

50,000,000

 

 • ວົງເງິນຄວາມຄຸ້ມຄອງຜູ້ຂັບຂີ່ / Coverage for Driver

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ

ແບບບັງຄັບ / Compulsory

ທາງເລືອກ 1 / Option 1

ທາງເລືອກ 2 / Option 2

ເສຍຊີວິດຕໍ່ຄົນ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດຕໍ່ຄົນ

12,000,000

25,000,000

30,000,000

ຄ່າປິ່ນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ

1,800,000

2,500,000

3,000,000

 

 1. ປະກັນໄພລົດແບບພາກສະໝັກໃຈ

ການປະກັນໄພແບບພາກສະໝັກໃຈແມ່ນ ປະກັນໄພທີ່ເພີ່ມຄວາມຄຸ້ມຄອງຈາກພາກບັງຄັບ  ແລະ ເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການຄວາມຄຸ້ມຄອງເພີ່ມຂື້ນ. ໃນປັດຈຸບັນນີ້ທາງ ບໍລິສັດ ມີ 3 ແບບຄື: ປະກັນໄພຊັ້ນ 1, ຊັ້ນ 2, ຊັ້ນ 3

 1. ປະກັນໄພແບບຊັ້ນ 1

ແມ່ນປະກັນໄພຮອບດ້ານ ຄວາມຄຸ້ມຄອງ ທຸກໆກໍລະນີຄວາມເສຍຫາຍທີ່ກໍ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຂອງຜູ້ຊື້ປະກັນໄພ ເຊີ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກ.  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ.

 • ຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ.
 • ຄ່າປີ່ນປົວ ແລະ ຄ່າອອກໂຮງໝໍໃນກໍລະນີເກິດອຸປະຕິເຫດ.
 • ຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸຂອງບຸກຄົນທີສາມ.

ຂ. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຍານພາຫະນະຂອງຜູ້ຊື້ປະກັນໄພ.

 • ຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດຂອງຄັນທີ່ຊື້ປະກັນໄພ ໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ ແຕ່ຕ້ອງຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຄວາມຄຸ້ມຄອງສະເພາະ ເທົ່ານັ້ນ.
 • ຄຸ້ມຄອງລົດທີ່ເສຍຫາຍຈາກການຖືກລັກ ແລະ ໄຟໄໝ້ ເຊີ່ງທາງບໍລິສັດຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອວ່າໄດ້ບົດສະຫຼຸບຈາກເຈົ້້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດວ່າລົດຄັນນີ້ຖືກລັກ ແລະ ໄຟໄໝ້ ແທ້ (ຊົດເຊີຍຕາມວົງເງີນຄວາມຄຸ້ມຄອງຂອງ ປະກັນໄພຊັ້ນ 1).
 • ທຸກໆຄັ້ງໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ, ລົດຂອງຜູ້ຊື້ປະກັນໄພເປັນຄົນຜິດ ທາງລູກຄ້າຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບນັ້ນແມ່ນອີງຕາມໃບສະເໜີລາຄາປະກັນໄພລົດ ຫຼື ເອກະສານສັນຍາປະກັນໄພລົດທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ນັ້ນວ່າມີສ່ວນຮ່ວມ ຫຼື ບໍ່ ?

ຄ. ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜູ້ຂັບຂີ່

 • ຄຸ້ມຄອງກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ 1 ຄົນ.
 • ຄຸ້ມຄອງກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຂອງຜູ້ໂດຍສານ.
 • ຄ່າປີ່ນປົວຜູ້ຂັບຂີ່.
 • ການຄ້ຳປະກັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງສິດທົດແທນຄືນ.

ລາຍລະອຽດການຄຸ້ມຄອງ / Detail of Cover

ປະກັນໄພຊັ້ນ 1

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ / Third Party Liability

 

750,000,000

1.1  ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ / Bodily Injury or Death or Total    Permanent  Disability

- ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງສູງສຸດຕໍ່ຄົນ / Maximum per   accident

50,000,000

- ຄ່າປິ່ນປົວ ສູງສຸດ ຕໍ່ຄົນ / Medical Expense maximum per person

5,000,000

- ຄ່າອອກໂຮງໝໍ ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ (ລວມໃນຄ່າປີ່ນປົວ) / Allowance for hospitalization

500,000

1.2 ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸ ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດໜຶ່ງຄັ້ງ / Material Damage maximum per accident 

50,000,000

ການຄ້ຳປະກັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ / Defense and Recourse (Maximum)

300,000

2. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຍານພາຫະນະ / Own Damage Cover 

2.1 ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດຂອງຄັນທີ່ຊື້ປະກັນໄພ / Own Damage

 

      ຕາມທືນປະກັນ

2.2 ລົດເສຍຈາກການຖືກລັກ ແລະ ໄຟໄໝ້ / Theft and Fire

 

 

 

 

 

ຕາມທືນປະກັນ

2.3 ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ ຕໍ່ ອຸປະຕິເຫດ /Deductible per accident

-

3. ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ / Personal  Accident Coverage

 

3.1 ກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານຕໍ່ຄົນ / Death or Total Permanent Disability  for  Driver per person

35,000,000

3.2 ຄ່າປິ່ນປົວສູງສຸດ ຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານຕໍ່ຄົນ 1 ຄົນ /  Medical Expense for Driver per person 

5,000,000

             

 

 1. ປະກັນໄພຊັ້ນ 2:

ແມ່ນປະກັນໄພຮອບດ້ານ ແຕ່ຈຳກັດວົງເງີນຄວາມຄຸ້ມຄອງ ທຸກໆກໍລະນີຄວາມເສຍຫາຍທີ່ກໍ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຂອງຜູ້ຊື້ປະກັນໄພ ເຊີ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກ.  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ.

 • ຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ.
 • ຄ່າປີ່ນປົວ ແລະ ຄ່ານອນໂຮງໝໍໃນກໍລະນີເກິດອຸປະຕິເຫດ.
 • ຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸຂອງບຸກຄົນທີສາມ.

ຂ. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຍານພາຫະນະຂອງຜູ້ຊື້ປະກັນໄພ.

 • ຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດຂອງຄັນທີ່ຊື້ປະກັນໄພ ໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດແຕ່ຕ້ອງຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຄວາມຄຸ້ມຄອງສະເພາະ ປະກັນໄພຊັ້ນ 2 ເທົ່ານັ້ນ.
 • ຄຸ້ມຄອງລົດທີ່ເສຍຫາຍຈາກການຖືກລັກ ແລະ ໄຟໄໝ້ ເຊີ່ງທາງບໍລິສັດຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກໍລະນີດັ່ງກ່າວກໍ່ຕໍ່ເມື່ອວ່າໄດ້ບົດສະຫຼຸບຈາກເຈົ້້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດວ່າລົດຄັນນີ້ຖືກລັກ ແລະ ໄຟໄໝ້ແທ້(ຊົດເຊີຍຕາມວົງເງີນຄວາມຄຸ້ມຄອງຂອງ ປະກັນໄພຊັ້ນ 2).

ຄ. ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜູ້ຂັບຂີ່

 • ຄຸ້ມຄອງກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ 1 ຄົນ.
 • ຄ່າປີ່ນປົວຜູ້ຂັບຂີ່.

ລາຍລະອຽດການຄຸ້ມຄອງ / Detail of Cover

ປະກັນໄພຊັ້ນ 2

ແຜນ A

ແຜນ B

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ / Third Party Liability

 

750,000,000

 

750,000,000

1.1  ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ / Bodily Injury or Death or Total Permanent  Disability

- ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖ້າວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງສູງສຸດຕໍ່ຄົນ / Maximum per accident

45,000,000

45,000,000

- ຄ່າປິ່ນປົວ ສູງສຸດ ຕໍ່ຄົນ / Medical Expense maximum per person

5,000,000

8,000,000

- ຄ່າອອກໂຮງໝໍ ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ (ລວມໃນຄ່າປີ່ນປົວ) / Allowance for hospitalization

250,000

250,000

1.2  ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸ ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດໜຶ່ງຄັ້ງ / Material Damage maximum per accident

50,000,000

60,000,000

ການຄ້ຳປະກັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ / Defense and Recourse (Maximum)

300,000

300,000

2. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຍານພາຫະນະ / Own Damage Cover

2.1 ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດຂອງຄັນທີ່ຊື້ປະກັນໄພ /               Own Damage

 

100,000,000

 

160,000,000

2.2 ລົດເສຍຈາກການຖືກລັກ ແລະ ໄຟໄໝ້ / Theft and Fire

100,000,000

100,000,000

2.3 ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ ຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ /Deductible per accident

-

-

3. ປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ / Personal  Accident Coverage

 

 

3.1 ກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານຕໍ່ຄົນ / Death or Total Permanent Disability  for  Driver per person

30,000,000

30,000,000

3.2 ຄ່າປິ່ນປົວສູງສຸດ ຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານຕໍ່ຄົນ 1 ຄົນ /  Medical Expense for Driver per person

5,000,000

8,000,000

 1. ປະກັນໄພຊັ້ນ 3:

ແມ່ນເປັນປະກັນໄພທີ່ໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງທັງສອງຝ່າຍ ລວມທັງລົດຂອງລູກຄ້າ ແລະ ລົດຂອງບຸກຄົນທີສາມ. ໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດທາງບໍລິສັດຈະຮັບຜິດຊອບລົດຂອງລູກຄ້າກໍ່ຕໍ່ເມື່ອວ່າລົດທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ຕໍາເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຕ້ອງມີຄູ່ກໍລະນີ ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີຄູ່ກໍລະນີທາງບໍລິສັດຈະບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດຂອງຜູ້ຊື້ປະກັນໄພ, ຫຼື ຕ້ອງເປັນລົດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ.

ກ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ.

 • ຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ.
 • ຄ່າປີ່ນປົວ ແລະ ຄ່ານອນໂຮງໝໍໃນກໍລະນີເກິດອຸປະຕິເຫດ.
 • ຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸຂອງບຸກຄົນທີສາມ

ຂ. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຍານພາຫະນະຂອງຜູ້ຊື້ປະກັນໄພ.

 • ຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດຂອງຄັນທີ່ຊື້ປະກັນໄພ ໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ ແຕ່ຕ້ອງຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະ ປະກັນໄພຊັ້ນ 3 ເທົ່ານັ້ນ.
 • ຄຸ້ມຄອງລົດທີ່ເສຍຫາຍຈາກການຖືກລັກ ແລະ ໄຟໄໝ້ ເຊີ່ງທາງບໍລິສັດຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອວ່າໄດ້ບົດສະຫຼຸບຈາກເຈົ້້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດວ່າລົດຄັນນີ້ຖືກລັກ ແລະ ໄຟໄໝ້ແທ້ ( ຍົກເວັ້ນ ປະກັນໄພຊັ້ນ 3 PLAN A ເພາະວ່າບໍ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງກໍລົດຖືກລັກ ແລະ ໄຟໄໝ້ )
 • ທຸກໆຄັ້ງໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ, ລົດຂອງຜູ້ຊື້ປະກັນໄພເປັນຄົນຜິດ ທາງລູກຄ້າຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບສ່ວນຮ່ວມກັບບໍລິສັດປະກັນໄພ 200,000 ກີບ ( ລູກຄ້າຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນອຸປະຕິເຫດແຕ່ລະຄັ້ງຫາກຜູ້ຊື້ປະກັນໄພເປັນຄົນຜິດເທົ່ານັ້ນ )

ຄ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ

 • ຄຸ້ມຄອງກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ 1 ຄົນ.
 • ຄ່າປີ່ນປົວຜູ້ຂັບຂີ່.

 

ລາຍລະອຽດການຄຸ້ມຄອງ / Detail of Cover

ປະກັນໄພຊັ້ນ 3

ແຜນ A

Plan B

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ / Third Party Liability

 

500,000,000

 

 

 

500,000,000

1.1 ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ / Bodily Injury or Death or Total Permanent  Disability

ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖ້າວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງສູງສຸດຕໍ່ຄົນ / Maximum per accident

30,000,000

30,000,000

ຄ່າປິ່ນປົວ ສູງສຸດ ຕໍ່ຄົນ / Medical Expense maximum per person

3,500,000

3,500,000

ຄ່າອອກໂຮງໝໍ ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ (ລວມໃນຄ່າປີ່ນປົວ) / Allowance for hospitalization  

200,000

200,000

1.2 ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸ ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດໜຶ່ງຄັ້ງ / Material Damage maximum per accident 

50,000,000

50,000,000

ການຄ້ຳປະກັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ / Defense and Recourse (Maximum)

150,000

150,000

2. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຍານພາຫະນະ / Own Damage Cover 

2.1 ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດຂອງຄັນທີ່ຊື້ປະກັນໄພ / Own Damage

 

35,000,000

 

50,000,000

2.2 ລົດເສຍຈາກການຖືກລັກ ແລະ ໄຟໄໝ້ / Theft and Fire

ບໍ່ຄຸ້ມຄອງ

50,000,000

2.3 ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຜູ້ຊື້ປະກັນໄພ ຕໍ່ ອຸປະຕິເຫດ /Deductible per accident

200,000

200,000

3. ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ / Personal Accident Coverage

 

 

3.1 ກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານຕໍ່ຄົນ / Death or Total Permanent Disability for Driver per person

25,000,000

25,000,000

3.2 ຄ່າປິ່ນປົວສູງສຸດ ຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານຕໍ່ຄົນ 1 ຄົນ / Medical Expense for Driver per person 

3,500,000

3,500,000