ນະໂຍບາຍ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງ Sokxay All ແມ່ນຫຍັງ?

     ພວກເຮົາສະເໜີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສົ່ງຄືນຜະລິດຕະພັນໃດໆ ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ນໍາໃຊ້ພາຍໃນໄລຍະເວລາຮັບປະກັນການຄືນສິນຄ້າ. ທ່ານສາມາດກວດສອບໄລຍະເວລາການຮັບປະກັນການຄືນສິນຄ້າຈາກສັນຍາລັກຕ່າງໆ (ພາບຕົວຢ່າງດ້ານລຸ່ມນີ້) ສະແດງຢູ່ໃນໜ້າລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ. ໄລຍະເວລາຮັບປະກັນສໍາລັບການຄືນສິນຄ້າແມ່ນນັບຈາກວັນທີທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບສິນຄ້າຈົນເຖິງວັນທີຂອງໄລຍະຮັບປະກັນການຄືນສິນຄ້າ.

ເຫດຜົນ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຄືນສິນຄ້າມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ເຫດຜົນຂອງການຄືນສິນຄ້າ

ລາຍລະອຽດຂອງເຫດຜົນການຄືນສິນຄ້າ

ເງື່ອນໄຂການຄືນສິນຄ້າ ແລະ ການຄືນເງິນ

A. ສິນຄ້າມີຕຳໜິ

ສິນຄ້າທີ່ເສຍຫາຍໃນເວລາມາຮອດ ແລະ / ຫຼື ສິ່ງບັນຈຸສິນຄ້າເກີດແຕກຫັກ

- ຜ້າຫຸ້ມປລາສຕິກຫຼືສະຕິກເກີ້ຍັງບໍ່ຈີກຂາດ ຫລື ເສຍຫາຍ

- ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທັງຫມົດຍັງຄົງສະພາບເດີມ

B. ສິນຄ້າຜິດ/ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບບໍ່ແມ່ນສິນຄ້າທີ່ທ່ານໄດ້ສັ່ງ

-ລາຍການດັ່ງກ່າວຕ້ອງຍັງບໍ່ຖືກນຳໃຊ້
-ລາຍການດົ່ງກ່າວຕ້ອງຍັງບໍ່ທັນຖືກແກະອອກຈາກກ່ອງ ແລະ/ຫຼື ສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່, ຍັງຄົງສະພາບເດີມ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທັງຫມົດຍັງຄົບຖ້ວນສົມບູນ.

C. ສິນຄ້າບໍ່ຄົບ / ພາກສ່ວນຂອງສິນຄ້າຂາດຫາຍ

ສິນຄ້າບໍ່ກົງກັບການຜະລິດຂອງໂຮງງານ

-ສາມາດທົດສອບສິນຄ້າໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂໃໝ່. 
-ສິນຄ້າຕ້ອງຍັງມີການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທັງໝົດຍັງຄົບຖ້ວນ.

D. ບໍ່ແມ່ນຕາມໂຄສະນາ

ສິນຄ້າແຕກຕ່າງຈາກຄຳອະທິບາຍ ຫຼື ຮູບເທິງເວັບໄຊ້

-ສິນຄ້າຕ້ອງຍັງບໍ່ຖືກນຳໃຊ້
-ລາຍການດົ່ງກ່າວຕ້ອງຍັງບໍ່ທັນຖືກແກະອອກຈາກກ່ອງ ແລະ/ຫຼື ສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່, ຍັງຄົງສະພາບເດີມ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທັງຫມົດຍັງຄົບຖ້ວນສົມບູນ.

E. ການປ່ຽນໃຈ

ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ສິນຄ້າອີກຕໍ່ໄປ

- ສິນຄ້າຕ້ອງຍັງບໍ່ຖືກນຳໃຊ້
- ລາຍການດັ່ງກ່າວຕ້ອງຍັງບໍ່ທັນຖືກແກະອອກຈາກກ່ອງ ແລະ/ຫຼື ສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່, ຍັງຄົງສະພາບເດີມ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທັງຫມົດຍັງຄົບຖ້ວນສົມບູນ.

F. ຜິດຂະໜາດ

ສິນຄ້າໃຫຍ່ເກີນໄປ ຫຼື ນ້ອຍເກີນໄປ, ບໍ່ພໍດີ

-ສາມາດທົດສອບສິນຄ້າໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂໃໝ່. 
-ສິນຄ້າຕ້ອງຍັງມີການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທັງໝົດຍັງຄົບຖ້ວນ.

G. ຕຳໜິຈາກສິນຄ້າທີ່ມີການນຳໃຊ້ແລ້ວ

ສິນຄ້າມີຄຳໜິຈາກການນຳໃຊ້ແລ້ວ ຫຼື ສິນຄ້າມືສອງ

-ສິນຄ້າຕ້ອງຍັງມີການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທັງໝົດຍັງຄົບຖ້ວນ.

H. ສິນຄ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ເປັນສິນຄ້າປອມ ຫຼື ສິນຄ້າຮຽນແບບ

-ສິນຄ້າຕ້ອງຍັງມີການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທັງໝົດຍັງຄົບຖ້ວນ.

I. ສິນຄ້າໝົດອາຍຸ

ສິນຄ້າທີ່ໃກ້ໝົດອາຍຸ ຫຼື ໝົດອາຍຸແລ້ວ

-ສິນຄ້າຕ້ອງຍັງມີການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທັງໝົດຍັງຄົບຖ້ວນ.

ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງເງື່ອນໄຂທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບການຄືນສິນຄ້າ:

ເງື່ອນໄຂທີ່ຖືກຕ້ອງ:

 1. ສິນຄ້າຖືກປິດສະໜິດແລະໃນສະພາບເດີມ ທັງການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ສະຕິກເກີ້ປິດສິນຄ້າ
 2. ລາຍການຖືກປິດສະໜິດແລະໃນສະພາບເດີມ, ມີການຫຸ້ມຫໍ່ແລະອຸປະກອນທັງຫມົດຍັງຄົບຖ້ວນ
 3. ຮູບພາບເພີ່ມເຕີມ

ເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ:

 1. ສິນຄ້າຖືກເປີດ
 2. ສະຕິກເກີ້ປິດສິນຄ້າໄດ້ຖືກເປີດ
 3. ການຫຸ້ມຫໍ່ໄດ້ຖືກທໍາລາຍ

*ໃນກໍລະນີທີ່ການສົ່ງສິນຄ້າຄືນຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຕົວແທນບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ເຖິງຜົນການກວດ QC ແລະ ການສົ່ງສິນຄ້າຄືນໃຫ້ກັບທ່ານ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໄດ້, ພວກເຮົາຈະສົ່ງອີເມວ ແລະ ສົ່ງສິນຄ້າກັບຄືນໄປໃຫ້ທ່ານ. ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານໄດ້ມີຄ່າທຳນຽມການຂົນສົ່ງທີ່ສູງ ສໍາລັບການສົ່ງສິນຄ້າຄືນຂອງທ່ານ ແລະ ການຄືນເງິນຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້. ການຄືນເງິນແມ່ນຈະມີຄ່າທຳນຽມ 10% ຂອງມູນຄ່າສິນຄ້າ.

* ລາຍການທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຈາກການປ່ຽນໃຈ:

ໝວດໝູ່

ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ສາມາດສົ່ງຄົືນໄດ້

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ

• ລາຍການທີ່ລູກຄ້າຂຽນແບບຟອມຮັບປະກັນ

ສື່, ເກມ ແລະ ດົນຕີ

• ປື້ມ, ໜັງສືພິມ, ວາລະສານ ແລະ ນິຕິຍາສານ
• DVDs, CDs, ວີດີໂອເກມ, ຊອບແວຣ ຫຼື ລາຍການທ່ຄ້າຍກັນ

ເຄື່ອງຫຼີ້ນ, ສິນຄ້າສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ເດັກແຮກເກີດ

• ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງນ້ຳ, ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ, ຢາງກັດ ແລະ ຈຸກນົມຢາງ, ອຸປະກອນດູແລຊ່ອງປາກ
• ເຄື່ອງປ້ຳນ້ຳນົມ, ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມສຳລັບເດັກ.

ແຟຣຊັນ

• ຊຸດຊັ້ນໃນ, ຊຸດນອນ, ຊຸດກັນໜາວ, ຊຸດລອຍນ້ຳ, ຖົງຕີນ.

ໂມງ, ແວ່ນຕາ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ

• ສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບການດັດແປງສະພາບເຊັ່ນ: ສາຍໂມງ

ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມງາມ

• ນ້ຳຫອມ
• ເຄື່ອງແຕ່ງໜ້າ, ຄີມບຳລຸງຜິວ, ເຄື່ອງບຳລຸງສ່ວນຄົວ, ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງຜົມ, ຜະລິດຕະພັນດູແລຊ່ອງປາກ ແລະ ດັບກີ່ນປາກ.
• ອາຫານເສີມ.

ບ້ານ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ

• ສີທາບ້ານ

ອຸປະກອນສຳລັບສັດລ້ຽງ

• ອາຫານ, ເຂົ້າໜົມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງສັດລ້ຽງ

ເຄື່ອງຍ່ອຍ

• ສ່ວນຜະສົມ ແລະ ເຄື່ອງປຸງແຄ່ງອາຫານ
• ເຄື່ອງດື່ມ
• ອາຫານເຊົ້າ
• ເຂົ້າໜົມ ແລະ ຊັອກໂກແລັດ 
• ອາຫານກະປ໋ອງ, ອາຫານແພັກ ຫຼື ອາຫານແຫ້ງ, ກ່ອງບັນຈຸອາຫານ ແລະ ຂອງຂັວນ.

ກິລາ ແລະ ກິລາກາງແຈ້ງ

• ຊູດຂັ້ນໃນ, ຊູດລອຍນ້ຳ ແລະ ຖົງຕີນ

ອື່ນໆ

• ຜະລິດຕະພັນໂປຣໂມຊັ້ນ
• ຂອງຂວັນຟຣີ

ໝາຍເຫດ: ແອັບຂອງພວກເຮົາຕ້ອງການອະນຸຍາດໃນການໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ວິທີຂົນສົ່ງໃນໂຊກໄຊອໍລ
  1. ເຈົ້າຂອງສິນຄ້າມີຫນ້າຮ້ານໃນໂຊກໄຊອໍລ ຈັດສົ່ງຜະລິດຕະພັນດ້ວຍຂົນສົ່ງຕົວເອງ ຊຶ່ງຈະເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກໍາຫນົດ ລະບຸໄວ້ໃນ ພາກສ່ວນຂົນສົ່ງ ໃນຫນ້າສິນຄ້າ.
  2. ບໍລິສັດໂຊກໄຊຈະເລີນຂົນສົ່ງ ແມ່ນເປັນຜູ້ບໍລິການຂົນສົ່ງຫຼັກໃຫ້ກັບບາງສິນຄ້າ ໃນໂຊກໄຊອໍລ ຊຶ່ງຈະເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂຂອງບໍລິສັດ ດັ່ງນີ້.

SOKXAY CHALERN LOGISTICS SOLE CO., LTD

Address: Thaluangkang Village Tai, Saysettha District

Vientiane Capital, Lao P.D.R

Tel: +856-30 5026 216

Mob: +856 20 9448 6888/ 9423 6888

What’sApp: +856 20 77 889 991

Email:sokxaylogistics@sokxaygroup.com

ມາດຖານການບໍລິຫານຂອງໂຊກໄຊຈະເລີນຂົນສົ່ງ

 • ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ
  • ບໍລິສັດ ໂຊກໄຊຈະເລີນຂົນສົ່ງ ມີໜ້າທີ່ໃຫ້ບໍລິການຮັບ-ສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄື່ອງ (ໂຊກໄຊອອນລາຍ) ເຊີງເອີນວ່າຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງ
  • ໂຊກໄຊ ອອນລາຍ ເປັນຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຂົນ ແລະ ສົ່ງລາຍການອໍເດີຈຳນວນທີ່ຈະໃຫ້ສົ່ງ ໃຫ້ບໍລິສັດ ໂຊກໄຊ ຈະເລີນຂົນສົ່ງ ເພື່ອຈັດສົ່ງກະຈ່າຍສິນຄ້າໄປຕາມຈຸດຕ່າງໆທີກຳນົດໄວ້.
 • ຂອບເຂດ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

ການບໍລິການຂົນສົ່ງດ່ວນພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສຳຫຼັບກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄື່ອ ໂຊກໄຊຈະເລີນ (ໂຊກໄຊອອນລາຍ)

ຕາລາງ1: ເຂດ ແລະ ລາຄາຂອງການບໍລິການໃນນະຄອນຫຼວງ (ເຂດໃນເມືອງ-ໄລຍະທາງຕ່ຳກວ່າ 12km ລົງມາ)

ລຳດັບ

ລາຍຊື່ບ້ານ

ລາຍຊື່ເມືອງ

ລາຄາສົ່ງສິນຄ້າທົວໄປ 1-2ຊມ

ລາຄາສົ່ງສິນຄ້າປະເພດອາຫານ ພາຍໃນ 1ຊມ

ໝາຍເຫດ

1

ບ ຈອມມະນີ

ມ ໄຊເສດຖາ

9,000

9,000

 

2

ບ ໂພນຕ້ອງ

ມ ໄຊເສດຖາ

9,000

9,000

 

3

ບ ດອນຕີ້ວ

ມ ໄຊທານີ

9,000

9,000

 

4

ບ ດອນໜູນ

ມ ໄຊທານີ

9,000

9,000

 

5

ບ ໄຊ

ມ ໄຊທານີ

9,000

9,000

 

6

ບ ດົງໂດກ

ມ ໄຊທານີ

9,000

9,000

 

7

ບ ຄຳຮຸ່ງ

ມ ໄຊທານີ

9,000

9,000

 

8

ບ ໜອງທາ

ມ ໄຊທານີ

9,000

9,000

 

9

ບ ສີໄຄ

ມ ສີໂຄດຕະບອງ

9,000

9,000

 

10

ບ ນາເເຮ່

ມ ສີໂຄດຕະບອງ

9,000

9,000

 

11

ບ ເມືອງວາທົ່ງ

ມ ສີໂຄດຕະບອງ

9,000

9,000

 

12

ບ ດົງນາໂຊກ

ມ ສີໂຄດຕະບອງ

9,000

9,000

 

13

ບ ດົງນາໂຊກ(ທາງຕັດໃຫມ່)

ມ ສີໂຄດຕະບອງ

9,000

9,000

 

14

ບ ໜອງບົວທອງ

ມ ສີໂຄດຕະບອງ

9,000

9,000

 

15

ບ ດົງປາແຫຼບ

ມ ຈັນທະບູລີ

9,000

9,000

 

16

ບ ທົ່ງຂັນຄຳ

ມ ຈັນທະບູລີ

9,000

9,000

 

17

ບ ສະຫວ່າງ

ມ ຈັນທະບູລີ

9,000

9,000

 

18

ບ ສີບຸນເຮືອງ(ປະຕູໄຊ)

ມ ຈັນທະບູລີ

9,000

9,000

 

19

ບ ທົ່ງສາງນາງ

ມ ຈັນທະບູລີ

9,000

9,000

 

20

ບ ຮ່ອງໄກ່ເເກ້ວ

ມ ຈັນທະບູລີ

9,000

9,000

 

21

ບ ດອນກອຍ

ມ ສີສັດຕະນາກ

9,000

9,000

 

22

ບ ໜອງໄຮ

ມ ສີສັດຕະນາກ

9,000

9,000

 

23

ບ ດົງສະຫວາດ

ມ ສີສັດຕະນາກ

9,000

9,000

 

24

ບ ຈອມທອງ

ມ ຫາດຊາຍຟອງ

9,000

9,000

 

25

ບ ຈອມເພັດ

ມ ຫາດຊາຍຟອງ

9,000

9,000

 

26

ບ ສວນມອນ

ມ ຫາດຊາຍຟອງ

9,000

9,000

 

ຕາລາງ2: ເຂດ ແລະ ລາຄາຂອງການບໍລິການໃນນະຄອນຫຼວງ (ຊານເມືອງໄລຍະທາງຫຼາຍກວ່າ 12km ຂື້ນໄປ)

ລຳດັບ

ລາຍຊື່ບ້ານ

ລາຍຊື່ເມືອງ

ລາຄາສົ່ງສິນຄ້າທົວໄປ 1-2ຊມ

ລາຄາສົ່ງສິນຄ້າປະເພດອາຫານ ພາຍໃນ 1ຊມ

ໝາຍເຫດ

1

ບ ບໍ່ໂອ

ມ ຫາດຊາຍຟອງ

14,000

14,000

 

2

ບ ດົງສ້າງຫີນ

ມ ໄຊທານີ

14,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

3

ບ ໄຊສະຫວ່າງ

ມ ໄຊທານີ

14,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

4

ບ ຜາງແຫ້ງ

ມ ນາຊາຍທອງ

14,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

5

ບ ສີເກີດ

ມ ນາຊາຍທອງ

14,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

6

ບ ທ່ານາເເລ້ງ

ມ ຫາດຊາຍຟອງ

14,000

14,000

 

7

ບ ທ່າເດື່ອ

ມ ຫາດຊາຍຟອງ

14,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

8

ບ ນາໄຫ

ມ ຫາດຊາຍຟອງ

14,000

14,000

 

9

ບ ດົງໂພສີ

ມ ຫາດຊາຍທອງ

14,000

14,000

 

10

ບ ນາທາມ

ມ ຫາດຊາຍທອງ

14,000

14,000

 

11

ບ ແກ້ງຍາງ

ມ ຫາດຊາຍຟອງ

14,000

14,000

 

12

ບ ແກ້ງປາຢ້າງ

ມ ຫາດຊາຍຟອງ

14,000

14,000

 

13

ບ ໂພເງິນ

ມ ຫາດຊາຍຟອງ

14,000

14,000

 

14

ບ ດຸງ

ມ ໄຊເສດຖາ

14,000

14,000

 

15

ບ ນາຄວາຍ

ມ ໄຊເສດຖາ

14,000

14,000

 

16

ບ ສົມສະຫງ່າ

ມ ໄຊເສດຖາ

14,000

14,000

 

17

ບ ໄຮຄຳ

ມ ໄຊເສດຖາ

14,000

14,000

 

18

ຫຼັກ16

ມ ໄຊທານີ

14,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

19

ບ ດົງໝາກຄາຍ

ມ ໄຊທານີ

14,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

20

ບ ລາດຄວາຍ

ມ ໄຊທານີ

14,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

21

ບ ໜອງດາ

ມ ສີໂຄດຕະບອງ

14,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

22

ບ ໜອງບຶກ

ມ ສີໂຄດຕະບອງ

14,000

14,000

 

23

ບ ຕາດທອງ

ມ ສີໂຄດຕະບອງ

14,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

24

ບ ໜອງແຕ່ງ

ມ ສີໂຄດຕະບອງ

14,000

14,000

 

25

ໜອງພະຍາ (ເຂດໂຮງໝໍແມ່ແລະເດັກ)

ມ ສີໂຄດຕະບອງ

14,000

14,000

 

26

ບ ຊຳເກດ

ມ ສີໂຄດຕະບອງ

14,000

14,000

 

27

ບ ນາສ້ຽວ

ມ ນາຊາຍທອງ

14,000

14,000

 

ຕາລາງ3: ເຂດ ແລະ ລາຄາຂອງການບໍລິການໃນນະຄອນຫຼວງ (ເຂດນອກເມືອງໄລຍະທາງຫຼາຍກວ່າ 18km ຂື້ນໄປ)

ລຳດັບ

ລາຍຊື່ບ້ານ

ລາຍຊື່ເມືອງ

ລາຄາສົ່ງສິນຄ້າທົວໄປ 1-2ຊມ

ລາຄາສົ່ງສິນຄ້າປະເພດອາຫານ ພາຍໃນ 1ຊມ

ໝາຍເຫດ

1

ບ ໂຄກສະອາດ

ມ ໄຊທານີ

20,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

2

ບ ທ່າງ່ອນ

ມ ໄຊທານີ

20,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

8

ບ ນາຊາຍ

ມ ນາຊາຍທອງ

20,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

4

ບ ປາກແຮດ

ມ ນາຊາຍທອງ

20,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

5

ບ ຈັນສະຫວ່າງ

ມ ສີໂຄດ

20,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

6

ຫຼັກ21

ມ ໄຊທານີ

20,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

ຕາລາງ4: ເຂດ ແລະ ລາຄາຂອງການບໍລິການໃນນະຄອນຫຼວງ (ເຂດສອກຫຼີກເມືອງໄລຍະທາງຫຼາຍກວ່າ 21km ຂື້ນໄປ)

ລຳດັບ

ລາຍຊື່ບ້ານ

ລາຍຊື່ເມືອງ

ລາຄາສົ່ງສິນຄ້າທົວໄປ 1-2ຊມ

ລາຄາສົ່ງສິນຄ້າປະເພດອາຫານ ພາຍໃນ 1ຊມ

ໝາຍເຫດ

1

ຫຼັກ27

ມ ໄຊທານີ

20,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

2

ບ ເວີນຄຳ

ມ ໄຊທານີ

20,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

3

ບ ຫ້ອມ

ມ ຫາດຊາຍຟອງ

20,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

4

ບ ປາຟາງ

ມ ຫາດຊາຍຟອງ

20,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

5

ບ ສີຖານໃຕ້

ມ ຫາດຊາຍຟອງ

20,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

6

ບ ຊຽງຄວນ

ມ ຫາດຊາຍຟອງ

20,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

7

ບ ນາຄູນ

ມ ນາຊາຍທອງ

20,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

8

ບ ໃໝ່

ມ ສັງທອງ

20,000

ສົ່ງບໍ່ຮອດ

 

ຕາລາງ 5: ເຂດ ແລະ ລາຄາຂອງການບໍລິການໃນນະຄອນຫຼວງ (ແບບໝອບເໝົາເປັນຄັນ)

ລຳດັບ

ລາຍລະອຽດ

ຫົວໜ່ວຍ

ລາຄາ/ຖ້ຽວ

ໝາຍເຫດ

 

ເຄື່ອງອຸປະໂພກ ບໍລິໂພກ (ລົດ 6 ລໍ)

 

 

 

1

ລົດຂົນສົ່ງ ໃນໄລຍະ 5-10 ກິໂລແມັດ

ຖ້ຽວ

150.000 ກິບ

 

2

ລົດຂົນສົ່ງ ໃນໄລຍະ 11-20 ກິໂລແມັດ

ຖ້ຽວ

230.000 ກິບ

 

3

ລົດຂົນສົ່ງ ໃນໄລຍະ 21-35 ກິໂລແມັດ

ຖ້ຽວ

280.000 ກິບ

 

   

 

 

 

 ເງື່ອນໄຂການກຳນົດເວລາໃນການຮັບອໍເດີ:

 • ເວລາທີ່ໄລ່ຮັບອໍເດີແມ່ນເລີມ 8:00am – 17:00PM, ວັນຈັນຮອດ ວັນອາທິດ
 • ເງື່ອນໄຂການການແຈ້ງຮັບອໍເດີ:
 • ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານຮັບອໍເດີ ເພື່ອກະກຽມໃນການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ຢ່າງນ້ອຍແມ່ນ 30 ນາທີ.
 • ເງື່ອນໄຂວ່າໂດຍການເກັບເງີນປາຍທາງ COD
 • ບໍລິສັດ ໂຊກໄຊຈະເລີນຂົນສົ່ງ ມີບໍລິການເກັບເງີນປາຍທາງໃຫ້ແມ່ຄ້າ ໃນກໍລະນີ້ທີ່ລູກຄ້າບໍສະດວກໂອນເງີນເຂົ້າບັນຊີແມ່ຄ້າໂດຍຕົ້ງ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າບໍລິການໃດໆ.
 • ເງື່ອນໄຂວ່າໂດຍການໂອນເງີນຄ່າເຄື່ອງຄືນໃຫ້ລູກຄ້າ
 • ບໍລິສັດ ໂຊກໄຊຈະເລີນຂົນສົ່ງ ຈະໄດ້ສະຫຼຸບຍອດໃນການຂົນສົ່ງພາຍໃນມື້ຮັບອໍເດີກັບທີມງານຂົນສົ່ງແລະບັນຊີ ຫຼັງຈາກນັ້ນທາງບໍລິສັດຈະໄດ້ທຳການໂອນເງີນໃຫ້ລູກຄ້າໃນມື້ຖັດໄປ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າບໍລິການໃດໆ.
 • ເງື່ອນໄຂວ່າໂດຍການໃຫ້ບໍລິການຈັດສົ່ງປະເພດອາຫານ
 • ບໍລິສັດ ໂຊກໄຊຈະເລີນຂົນສົ່ງ ຈະມີທີມງານຮັບຜິດຊອບສະເພາະໃນການຈັດສົ່ງອາຫານເຊີງເຮົາຈະທຳການຈັດສົ່ງປະເພດອາຫານພາຍໃນເວລາ 1-2 ຊົວໂມງ, ແລະອັດຕາຄ່າບໍລິການແມ່ນຈະອີງໃສ່ອັດຕາຄ່າບໍລິການດ່ວນພາຍໃນມື້
 • ແຕ່ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງກ່ອນລ່ວງໜ້າຢ່າງນ້ອຍ 30ນາທີ ໃນການເຂົ້າມາຮັບອາຫານ
 • ມີບໍລິການຮັບເຄື່ອງເຖິງທີ່: ຟຣີ
 • ວ່າດ້ວຍການຮັບປະກັນ
 • ບໍລິສັດຈະຮັບປະກັນທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍຂອງສິນຄ້າມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 500,000 ກີບ/ພັດສະດຸເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທາງບໍລິສັດຮັບຮູ້ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າທີ່ຈະຈັດສົ່ງເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕາມມາ
 • ບໍລິສັດຈະຮັບພິດຊອບໃນການຈັດສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ໄປຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ
 1. ຄຳຈຳກັດຄວາມ

ຄຳສັບຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ໃຊ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງ ເເລະ ເງື່ອນໄຂຈະມີຄວາມຫມາຍຕາມທີ່ກຳຫນົດໄວ້ດ້ານລຸ່ມ ເວັ້ນເສຍເເຕ່ວ່າລະບຸໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ

1.1. “ເຮົາ” “ພວກເຮົາ” ຫລື “ຂອງເຮົາ” ຫມາຍເຖີງບໍລິສັດ ໂຊກໄຊຈະເລີນຂົນສົ່ງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ພະນັກງານ ຜູ້ຮັບເຫມົາຊ່ວງ(ຮັບພິດຊອບຈັດສົ່ງ)

1.2. “ທ່ານ” ຫລື “ຂອງທ່ານ” ຫມາຍເຖີງຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າ ຜູ້ສົ່ງເຄື່ອງ ເເລະ ມີຊື່ເປັນຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າໃນໃບນຳສົ່ງສິນຄ້າ

1.3. “ຮ້ານຄ້າ” ຫມາຍເຖີງບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ເປັນຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າໃນໃບນຳສົ່ງສິນຄ້າ

1.4. “ຜູ້ສົ່ງ” ຫມາຍເຖີງບຸກຄົນທີ່ສົ່ງວັດສະດຸໃຫ້ເເກ່ບໍລິສັດ ຜູ້ສົ່ງອາດບໍ່ເເມ່ນຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າ

1.5. “ຜູ້ຮັບມອບ” ຫມາຍເຖີງບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ເປັນຜູ້ຮັບສິນຄ້າໃນໃບນຳສົ່ງສິນຄ້າ

1.6. “ຜູ້ຮັບມອບແທນ” ຫມາຍເຖີງບຸກຄົນຫລືຜູ້ຮັບວັດສະດຸ ເຂົາ / ລາວ ອາດເປັນຜູ້ຮັບມອບບຸກຄົນອື່ນ ໃນນະທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຮັບມອບຈິງ ຫລືສຳນັກງານບໍລິຫານ / ນິຕິບຸກຄົນ ຕາມທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຮັບມອບ.

1.7. “ພັດສະດຸ” ຫມາຍເຖີງບັນຈຸພັນ / ຫຸ້ມຫໍ່ ທັງຫມົດທີ່ສົ່ງໃຫ້ເເກ່ ເເລະ ຮັບໂດຍພວກເຮົາເພື່ອການຂົນສົ່ງພາຍໃຕ້ຫນື່ງໃບນຳສົ່ງສິນຄ້າ

1.8. “ໃບນຳສົ່ງສິນຄ້າ” ຫມາຍເຖີງໃບກາຕຣາສົ່ງ ຫລື ເອກະສານອື່ນທີ່ທຽບເທົ່າໃນຮູບເເບບເອກະສານຫລື ໂປຣແກຣມທາງເອເລັກໂທຣນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັດສະດຸ.

1.9. “ຂໍ້ຕົກລົງເເລະເງື່ອນໄຂ” ຫມາຍເຖີງຂໍ້ຕົກລົງເເລະເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານເຫລົ່ານີ້ ລວມເຖີງທີ່ໄດ້ຮັບການເເກ້ໄຂຫລືເພີ່ມເຕີມໂດຍເຮົາເປັນບາງຄັ້ງຄາວ

1.10. “ວັນທຳການ” ຫມາຍເຖິງວັນຈັນເຖີງສຸກ ບໍ່ລວມວັນຢຸດບຸນປະເພນີຫລືວັນພັກເເຫ່ງຊາດໃນປະຕິທິນເເຫ່ງ ສປປ ລາວ

 1. ການຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງເເລະເງື່ອນໄຂຂອງພວກເຮົາ

ເມື່ອສັ່ງຊື້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາຫລືສົ່ງມອບສິນຄ້າໃຫ້ເຮົາທ່ານຍອມຮັບຂໍ້ກຳຫນົດໃນນາມຜູ້ຂາຍ ເເລະບຸກຄົນອື່ນໃດທີ່ມີຫລືອ້າງວ່າມີສ່ວນໄດ້ເສຍກັບພັດສະດຸ ຊື່ງທ່ານເເລະບຸກຄົນດັ່ງກ່າວຈະຜູກພັນຕາມຂໍ້ຕົກລົງເເລະເງື່ອນໄຂ.

 1. ພັດສະດຸຕ້ອງຫ້າມ

3.1. ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ຖືກເປັນວັດສະດຸຕ້ອງຫ້າມ ເເລະ ທ່ານທີ່ຈະບໍ່ຮັບສົ່ງສິນຄ້າໃດໆ ຕໍ່ໄປນີ້ເປັນພັດສະດຸ

3.1.1. ສິນຄ້າຜິດກົດຫມາຍຫລືຕ້ອງຫ້າມຕາມກົດຫມາຍເເລະຂໍ້ບັງຄັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

3.1.2. ສິນຄ້າອັນຕະລາຍລວມເຖີງສິນຄ້າສ່ຽງອັນຕະລາຍຫຼືເປັນພິດ ພັດສະດຸລະເບີດ ອາວຸດຫລືປືນ

3.1.3. ເເບັດເຕີລີ່ລົດທຸກຊະນິດປະເພດທີ່ໃຊ້ງານເເລ້ວ

3.1.4. ຢາສູບທຸກຊະນິດ ຢາສູບເອເລັກໂທນິກ ເເລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຂົນສົ່ງໄດ້ສະເພາະໃນນະຄອນຫຼວງ)

3.1.5. ເຄື່ອງດື່ມເອວກໍຮໍ (ຂົນສົ່ງໄດ້ສະເພາະໃນນະຄອນຫຼວງ)

3.1.6. ທະນະບັດ ເງິນສົດ ເເລະ ວັດຖຸມີຄ່າ

3.1.7. ບັດເຄດິດ ບັດເດບິດ ຫລຶບັດເງິນສົດ

3.1.8. ເອກະສານສ່ວນບຸກຄົນທີ່ອອກໂດຍຫນ່ວຍງານລັດທະບານ ເຊັ່ນ ບັດປະຈຳຕົວ ຫນັງສືຜ່ານເເດນ ໃບຂັບຂີ່ເປັນຕົ້ນ

3.1.9. ເອກະສານທີ່ມີຂໍ້ມູນເປັນຄວາມລັບ

3.1.10. ທອງເເທ່ງ ຫລືສິນຄ້າມີຄ່າ/ເຄີ່ງມີຄ່າ

3.1.11. ວັດຖຸສະສົມ ເຊັ່ນບູຮານວັດຖຸ ງານສິນ

3.1.13. ສັດທີ່ມີຊີວິດ

3.1.14. ຊາກມະນຸດຫລືສັດ ຊີ້ນສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ຫຼື ອະໄວຍະວະ

3.1.16. ບັນຈຸພັນທີ່ສົ່ງກິ່ນໃດໆເຊັ່ນ ຖົ່ວລຽນ ຫຼືຂອງບູດເນົ່າຕ່າງໆ

3.1.17. ການຈັດສົ່ງໂດຍບໍ່ບັນຈຸພັນຫລືຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ເຫມາະສົມຫຼືພຽງພໍ

3.1.18. ພັດສະດຸອາດເຮັດໃຫ້ການລ່າຊ້າຫຼືຄວາມເສຍຫາຍເເກ່ພັດສະດຸ ອຸປະກອນຫລືບຸກຄົນອື່ນ

3.1.19. ພັດສະດຸທີ່ຕ້ອງໃຊ້ການໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພິເສດໃບອະນຸຍາດສຳຫລັບການຂົນສົ່ງ ການນຳເຂົ້າຫລືສົ່ງອອກ

3.2. ເເມ່ນຈະມີບົດບັນຍັດອື່ນໃດເຮົາຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມສູນເສຍຄວາມເສຍຫາຍຫລືການສົ່ງມອບລ້າຊ້າຕໍ່ລາຍການໃດໆ ທີ່ລະບຸໄວ້ຂໍ້ 3.1

 1. ພັດສະດຸທີ່ບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍໄດ້

4.1. ເຮົາອາດຍອມຮັບລາຍການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂບາງປະການ ເເຕ່ເງື່ອນໄຂການຮຽກຮ້ອງກໍ່ເເຕກຕ່າງຈາກປົກກະຕິ:

4.1.1. ອາຫານເເຫ້ງ ລູກອົມ ຊັອກໂກເເລັດ (ສະເພາະຂົນສົ່ງທາງໄກເກີນ 5km)

4.1.2. ອາຫານທີ່ເນົ່າເປື່ອຍໃນບັນຈຸພັນທີບໍ່ເຫມາະສົມ

4.1.4. ເອກະສານ ໃບເເຈ້ງຫນີ້ ໃບບິນຮັບເງິນ

4.1.5. ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນຂອງເເຫຼວ ເຊັ່ນ: ນ້ຳ, ນ້ຳມັນ, ຄີມ, ເຊລ່ຳ, ເຈວ, ເເລະອື່ນໆ.

4.1.6. ເເບັດເຕີຣີ່ລົດຍົນ / ລົດຈັກ.

 1. ການຮັບປະກັນເເລະການຊົດໃຊ້ຄ່າເສຍຫາຍຂອງຮ້ານຄ້າ

5.1. ຮ້ານຄ້າຕ້ອງຊົດໃຊ້ຄ່າເສຍຫາຍ ເເລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຈາກຄວາມສູນເສຍຫລືຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການທີ່ຮ້ານຄ້າບໍ່ປະຕິບັດຕາມການຮັບປະກັນຕໍ່ໄປນີ້:

5.1.1. ພັດສະດຸບໍ່ເເມ່ນລາຍການທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ 3.1

5.1.2 ຮ້ານຄ້າຕ້ອງຊົດໃຊ້ຄ່າເສຍຫາຍ ເເລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຈາກຄວາມສູນເສຍຫລືຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການທີ່ຮ້ານຄ້າບໍ່ປະຕິບັດຕາມການຮັບປະກັນຕໍ່ໄປນີ້:

5.1.3. ຮ້ານຄ້າປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ ເເລະ ຂໍ້ບັງຄັບຂອງກົມພາສີອາກອນ ການນຳເຂົ້າ ການສົ່ງອອກເເລະອືື່ນໆ ທີ່ໃຊ້ບັງຄັບທັງຫມົດ

5.1.4. ພັດສະດຸຖືກບັນຈຸຢ່າງພຽງພໍເເລະເຫມາະສົມເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍໃນລະຫວ່າງການຈັດສົ່ງ

5.2. ຮ້ານຄ້າຈະຕ້ອງຕະຫນັກວ່າ ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດການສູນເສຍຫລືຄວາມເສຍຫາຍ ຄ່າຂໍຊົດໃຊ້ຄ່າເສຍຫາຍອາດບໍ່ໄດ້ຮັບການພິດຈາລະນາຖ້າພັດສະດຸເປັນລາຍການທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ 4.

5.3. ຮ້ານຄ້າຕ້ອງລະບຸຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງໃນໃບນຳສົ່ງສິນຄ້າເຊັ້ນ:

5.3.1. ຊື່ ທີ່ຢູ່ຂອງຮ້ານຄ້າເເລະຫມາຍເລກຕິດຕໍ່

5.3.2. ຊື່ ທີ່ຢູ່ຜູ້ຂອງຜູ້ຮັບມອບເເລະຫມາຍເລກໂທລະສັບ

5.3.3. ຂໍ້ມູນຂອງພັດສະດຸເຊັ່ນ: ຈຳນວນເເພັດເກັດ ມູນຄ່າທີ່ລະບຸ ຈຳນວນເອີ້ນເກັບປາຍທາງ (COD) ຖ້າມີ.

5.3.4. ປະເພດຂອງບໍລິການ

5.3.5. ຄຳເເນະນຳພິເສດອື່ນໆ (ຖ້າມີ)

5.4. ດ້ວຍເຫດຜົນດ້ານຄວາມປອດໄພ ຜູ້ສົ່ງຈະຕ້ອງເເນບເອກະສານປະຈຳໂຕສ່ວນບຸກຄົນເຊັ່ນ ບັດປະຈຳໂຕຫຼືຫນັງສືຜ່ານເເດນ ໃຫ້ກັບຫົວໜ້າສາຍງານການບໍລິການຂອງເຮົາເພື່ອບັນທຶກ (ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການແອບອ້າງ)

 1. ການຈັດສົ່ງພັດສະດຸ

6.1. ການຈັດສົ່ງຈະຖືວ່າເສັດສີ້ນເມື່ອພັດສະດຸຖືກສົ່ງໄປຍັງທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຮັບມອບຊື່ລະບຸໄວ້ໃນໃບນຳສົ່ງສິນຄ້າເເຕ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຊື່ຜູ້ຮັບມອບຢູ່.

6.2. ພັດສະດຸບໍ່ສາມາດສົ່ງໄປຍັງຕູ້ໄປສະນີຫລືລະຫັດໄປສະນີ.

6.3. ຖ້າຜູ້ຮັບມອບບໍ່ພ້ອມຮັບພັດສະດຸຕາມທີ່ຢູ່ ເຮົາອາດຈັດສົ່ງໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ ນະທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຮັບມອບ (ເຊັ່ນເພື່ອນຮ່ວມງານ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ໆລໆ) ພັດສະດຸທີ່ຖືກສົ່ງໄປຍັງທີ່ຢູ່ຊື່ງມີພື້ນທີ່ຮັບເຄື່ອງສ່ວນກາງ ອາດຖືກສົ່ງໄປຍັງພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນ ສຳນັກງານນິຕິບຸກຄົນ ສຳນັກງານບໍລິຫານ ຝ່າຍຕ້ອນຮັບ ນະທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຮັບມອບ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງພັດສະດຸເຮົາຈະບໍ່ຈັດສົ່ງວັດສະດຸໄປຍັງສະຖານທີ່ຊື່ງບໍ່ມີຜູ້ຮັບເເມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍຈາກຮ້ານຄ້າ / ຜູ້ຮັບມອບ

6.4. ເຮົາຈະບໍ່ສົ່ງມອບພັດສະດຸໄປຍັງທີ່ຢູ່ອື່ນນອກເຫນືອຈາກທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຮັບມອບຊື່ງລະບຸໄວ້ໃນໃບນຳສົ່ງສິນຄ້າ ເວັ້ນເສຍເເຕ່ຈະໄດ້ຮັບຄຳເເນະນຳຈາກຮ້ານຄ້າ ຜູ້ຮັບມອບຈະຕ້ອງຕິດຕໍ່ຫາຮ້ານຄ້າ ເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

 1. ຫລັກຖານການຈັດສົ່ງ

7.1. ຈຳເປັນຕ້ອງມີລາຍເຊັນຈາກຜູ້ຮັບມອບເພື່ອເປັນຫລັກຖານການຈັດສົ່ງ

7.2. ໃນກໍລະນີຜູ້ຮັບມອບບໍ່ສາມາດຮັບສິນຄ້າເອງໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ຜູ້ຮັບມອບແທນລົງລາຍເຊັນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຈັດສົ່ງເຮົາຈະຂຽນໝາຍເຫດໄວ້.

 1. ການຈັດສົ່ງບໍ່ສຳເລັດ ແລະ ການຈັດສົ່ງລ້າຊ້າ.

8.1. ການຈັດສົ່ງບໍ່ສຳເລັດອາດເກີດຂື້ນໄດ້ຈາກເຫດຜົນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເຊັ່ນ:

8.1.1. ຜູ້ຮັບມອບປະຕິເສດການຈັດສົ່ງ.

8.1.2. ບໍ່ສາມາດລະບຸ ຫລື ບອກຕ່ຳເເຫນ່ງຂອງຜູ້ຮັບມອບໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ.

8.1.3. ບໍ່ມີບຸກຄົນທີ່ສາມາດລໍຖ້າຮັບວັດສະດຸຕາມທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຮັບມອບ (ພາຍໃນ 10ນາທີຫຼັງຈາກຮອດເປົ້າໝາຍຂອງຈຸດສົ່ງສິນຄ້າ).

8.1.4. ພັດສະດຸລໍຖ້າການດຳເນີນການຈາກຜູ້ຮັບມອບ (ເຊັ່ນ: ໂທກັບເພື່ອຢືນຢັນການຈັດສົ່ງ, ຮັບວັດສະດຸທີ່ຈຸດບໍລິການຂອງເຮົາ, ເລື່ອນການຈັດສົ່ງເປັນຕົ້ນ...)

8.1.5 ກຳນົດວັນທີຈັດສົ່ງ ກໍລະນີທີ່ການຈັດສົ່ງບໍ່ສຳເລັດໃນຄັ້ງທຳອິດ ເຮົາຈະພະຍາຍາມຈັດສົ່ງໃຫ້ອີກຄັ້ງ, ພາຍໃນ 2 ວັນ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ (ເຊັ່ນ: ພະຍາຍາມຈັດສົ່ງສູງສຸດ 3 ຄັ້ງ/ວັນ)

8.1.6. ກໍລະນີທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຮັບມອບຈາກຮ້ານຄ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫລື ບໍ່ສົມບູນ, ເຮົາຈະພັກພັດສະດຸໄວ້ ເເລະ ຂໍຄຳເເນະນຳເພີ່ມເຕີມຈາກຮ້ານຄ້າ.

8.2. ການຈັດສົ່ງລ້າຊ້າ ໝາຍເຖີງການຈັດສົ່ງທີ່ສຳເລັດລ້າຊ້າເກີນກຳນົດໃນຂໍ້ 8.1.5 ທາງເຮົາບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນສິນຄ້າໃຫ້ໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ່ເຮົາໄດ້ແຈ້ງຮ້ານຄ້າແລ້ວກ່ຽວກັບຄວາມລ້າຊ້າໃນການຈັດສົ່ງ.

 1. 9. ພັດສະດຸທີ່ບໍ່ໄດ້ສົ່ງມອບເເລະການສົ່ງຄືນພັດສະດຸ

9.1. ຈະຖືວ່າພັດສະດຸນັ້ນຍັງ “ບໍ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງມອບ” ໃນບາງກໍລະນີເຊັ່ນ:

9.1.1. ການຈັດສົ່ງບໍ່ສຳເລັດ.

9.1.2. ບໍ່ສາມາດຈັດສົ່ງພັດສະດຸໄດ້ພາຍໃນ 7 ວັນ ທຳການຕາມກຳນົດວັນທີ່ຈັດສົ່ງ.

9.1.3. ຜູ້ຮັບມອບບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄຳເເນະນຳເພີ່ມເຕີມ (ສະຖານທີ່, ເວລາ) ໃນການຮັບສິນຄ້າຕາມຄຳຂໍຂອງເຮົາ.

9.1.4. ຜູ້ຮັບມອບ ຫຼື ຜູ້ຂາຍຂໍຍົກເລີກການຈັດສົ່ງເເລະ / ຫລືສົ່ງຄືນພັດສະດຸດ້ວຍເຫດຜົນໃດໆກໍ່ຕາມ.

9.2. ພັດສະດຸທີ່ບໍ່ໄດ້ສົ່ງມອບຈະຖືກສົ່ງກັບໄປໃຫ້ຮ້ານຄ້າ ໂດຍຮ້ານຄ້າຈະເປັນຜູ້ຮັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນກໍລະນີຂອງຂໍ້ 8.1.3, ຫາກບໍ່ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ພວກເຮົາຈະທຳການປ່ອຍພັດສະດຸ ຈຳຫນ່າຍຫລືຂາຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງຮັບຜິດໃດໆ ຕໍ່ຮ້ານຄ້າ ຫລື ບຸກຄົນອື່ນ ໂດຍເງິນທີ່ໄດ້ຈະນຳໄປໃຊ້ຈ່າຍກັບຄ່າບໍລິການ ເເລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານ ເເລະ ດຸນຍອດຂາຍທີ່ຈະຕ້ອງຄືນຮ້ານຄ້າ (ຖ້າມີ).

9.3. ບໍ່ສາມາດຂໍຄືນຄ່າທຳນຽມການຈັດສົ່ງທັ້ງຫມົດ ເເລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນທີ່ຈ່າຍເພື່ອສົ່ງພັດສະດຸໄດ້.

9.4. ພັດສະດຸອາດຖືກສົ່ງໄປຍັງທີ່ຢູ່ຂອງຮ້ານຄ້າໂດຍຕົງຫລືໄປຍັງຈຸດບໍລິການຂອງເຮົາເຊີ່ງຮ້ານຄ້າເປັນຄົນກຳຫນົດການໄປຮັບພັດສະດຸຄືນ.

9.5. ຖ້າຈະສົ່ງພັດສະດຸທີ່ສົ່ງຄືນເເລ້ວໄປຍັງທີ່ຢູ່ຂອງຮ້ານຄ້າ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳຫນົດຂໍ້ 6 ເຖີງຂໍ້ 8

9.6. ຖ້າຈະຮັບພັດສະດຸທີ່ສົ່ງຄືນນະຈຸດບໍລິການທີ່ຮ້ານຄ້າກຳຫນົດ ເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຜູ້ສົ່ງໃນວັນທີພັດສະດຸມາເຖິງເເລະຮ້ານຄ້າຈະຕ້ອງໄປຮັບພັດສະດຸດັ່ງກ່າວພາຍໃນ 7 ວັນ ທຳການ ຫາກບໍ່ມີຜູ້ຮັບເຮົາຈະທຳການປ່ອຍພັດສະດຸ ຈຳຫນ່າຍຫລືຂາຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃດໆ ຕໍ່ຮ້ານຄ້າ ຫລື ບຸກຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງເເຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງຫນ້າ ໂດຍເງິນທີ່ໄດ້ນຳໄປໃຊ້ກັບຄ່າບໍລິການເເລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານເເລະດຸນຍອດຂາຍທີ່ຈະຕ້ອງຄືນຮ້ານຄ້າ (ຖ້າມີ).

 1. ຄ່າຈັດສົ່ງເເລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ

10.1. ຮ້ານຄ້າຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຊຳລະຄ່າທຳນຽມການຈັດສົ່ງ

10.2. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆເຊັ່ນ ຄ່າປະກັນໄພ ຄ່າຄືນພັດສະດຸ ຄ່າບໍລິການດ່ວນພິເສດ ເເລະອື່ນໆ ໃນການຈັດສົ່ງພັດສະດຸ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັ້ງຫມົດອາດມີການປ່ຽນເເປງໄດ້ໂດຍຕ້ອງມີເເຈ້ງຮ້ານຄ້າ / ຜູ້ຮັບມອບ ຮັບຊາບລ່ວງຫນ້າ.

 1. ບໍລິການເກັບເງິນປາຍທາງ (COD)

11.1. ຫາກທ່ານເລືອກບໍລິການເກັບເງິນປາຍທາງຜູ້ຮັບມອບສິນຄ້າຈະຕ້ອງຊຳລະຄ່າບໍລິການເກັບເງິນປາຍທາງ ຈຳນວນເງິນສູງສຸດທີ່ເຮົາສາມາດເອີ້ນເກັບປາຍທາງໄດ້ຄື 0-1,000,000ລ້ານກີບ ຕໍ່ 1ໃບນຳສົ່ງສິນຄ້າ, ກໍລະນີມູນຄ່າໃບນຳສົ່ງສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ 1,000,000ກີບ ຂື້ນໄປ ຜູ້ສົ່ງແມ່ນຈຳຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຫົວໜ້າສາຍງານກ່ອນ ຈື່ງສາມາດເກັບເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວຈາກຜູ້ຮັບມອບໄດ້.

11.2. ຮ້ານຄ້າຈຳຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຄວາມຜິດພາດເອງ ກໍລະນີທີ່ເງິນບໍ່ຄົບຕາມຈຳນວນ ຫຼື ທະນະບັດທີ່ຖືກປອມແປງ ຫຼັງຈາກພະນັກງານບັນຊີຫຼືຜູ້ສົ່ງໄດ້ທຳການມອບເງິນຕາມຈຳນວນຄ່າໃບນຳສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ທີມງານຂອງຜູ້ຂາຍສຳເລັດແລ້ວ.

11.3 ພວກເຮົາຂໍຮັບຜິດຊອບຄວາມຜິດພາດເອງ ກໍລະນີທີ່ພະນັກງານບັນຊີ ຫຼື ຜູ້ສົ່ງຂອງເຮົາມອບເງິນຕາມຈຳນວນໃບນຳສົ່ງສິນຄ້າບໍ່ຄົບ ຫຼື ທະນະບັດຖືກປອມແປງ ກ່ອນພະນັກງານຈະກັບມາທີ່ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ.

 1. ການເເກ້ໄຂທີ່ຢູ່ເເລະການກຳຫນົດເສັ້ນທາງໃຫມ່

12.1. ຫາກຮ້ານຄ້າບໍ່ສາມາດໃຫ້ທີ່ຢູ່ທັ້ງຫມົດຫລືທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງຜູ້ຮັບມອບໄດ້ ເຮົາຈະພະຍາຍາມຄົ້ນຫາທີ່ຢູ່ທີ່ຖືກຕ້ອງເເລະສົ່ງມອບພັດສະດຸ ຫາກບໍ່ສຳເລັດ ເຮົາຈະພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ຮ້ານຄ້າ ເພື່ອຂໍຄຳເເນະນຳ ຫາກຕ້ອງການກຳຫນົດເສັ້ນທາງໃຫມ່ຫລັງຈາກຮ້ານຄ້າລະບຸທີ່ຢູ່ທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫມ່ອາດມີຄ່າທຳນຽມເພີ່ມເຕີມ ( ກໍລະນີທີ່ຜູ້ສົ່ງໄດ້ນຳພັດສະດຸອອກຈັດສົ່ງໄປຮອດເຄີ່ງທາງແລ້ວ ).

12.2. ຫາກຜູ້ຮັບມອບຂໍປ່ຽນທີ່ຢູ່ໃນການຈັດສົ່ງຜູ້ຮັບມອບຈະຕ້ອງຕິດຕໍ່ຮ້ານຄ້າເຊີ່ງຈະໃຫ້ຄຳເເນະນຳໃນການກຳຫນົດເສັ້ນທາງໃຫມ່

12.3. ກຳຫນົດເສັ້ນທາງໃຫມ່ຈະຕ້ອງຊຳລະຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມ (ກໍລະນີທີ່ຜູ້ສົ່ງໄດ້ນຳພັດສະດຸອອກຈັດສົ່ງໄປຮອດເຄີ່ງທາງແລ້ວ).

 1. ສິດທິໃນການກວດສອບ

13.1. ເຮົາຂໍສະຫງວນສິດໃນການເປີດເເລະກວດສອບພັດສະດຸໂດຍບໍ່ຕ້ອງເເຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບເພື່ອຄວາມປອດໄພ ຄວາມຫມັ່ນໃຈ ກົມພາສີອາກອນຫລືຕາມກົດລະບຽບ

13.2. ໃນທຳນອງດຽວກັນມີໂອກາດຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງລັດອາດຕ້ອງເປີດເເລະກວດສອບພັດສະດຸບາງຊີ້ນ ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳເເນະນຳດັ່ງກ່າວຢ່າງເຕັມທີ່ ເຊີ່ງໃນກໍລະນີນີ້ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເເຈ້ງໃຫ້ຮ້ານຄ້າຫລືຜູ້ຮັບມອບຊາບລ່ວງຫນ້າ

 1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຮົາ

14.1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນພັດສະດຸໃດໆ ນັ້ນຈະຈໍາກັດພຽງການສູນເສຍເເລະຄວາມເສຍຫາຍໂດຍຕົງເເລະລວມມູນຄ່າສູງສຸດບໍ່ເກີນ 500,000ກີບ ຕໍ່ 1ໃບນຳສົ່ງສິນຄ້າເວັ້ນເສຍເເຕ່ວ່າມີການລະບຸໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນເປັນລາຍລັກອັກສອນລະຫວ່າງຮ້ານຄ້າເເລະເຮົາເເລະຂື້ນຢູ່ກັບການຊຳລະເງິນຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພຂອງຮ້ານຄ້າ

14.2. ເຮົາຈະບໍ່ຮັບຜິດພາຍໃຕ້ສະຖານະການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

14.2.1. ການສູນຫາຍຫລືຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພັດສະດຸທີ່ບັນຈຸລາຍການດັ່ງລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ 3.1

14.2.2. ການສູນຫາຍຫລືຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການສົ່ງມອບພັດສະດຸລ້າຊ້າ

14.2.3. ການສູນຫາຍຫລືຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພັດສະດຸເນື່ອງຈາກສະຖານະການທີ່ຢູ່ນອກເຫນືອການຄວບຄຸມຂອງເຮົາ(ເບີ່ງຂໍ້ 16)

14.2.4. ການສູນເສຍຫລືຄວາມເສຍຫາຍທາງອ້ອມຫລືທີ່ເປັນຜົນຈາກການກະທຳອື່ນໆທາງທຳມະຊາດ.

14.2.5. ການຜິດພາດຂອງບໍລິສັດຂົນສົ່ງອື່ນທີ່ຮັບມອບຕໍ່ຈາກເຮົາ

 1. ສະຖານະການນອກເຫນືອການຄວບຄຸມຂອງເຮົາ

15.1. ເຮົາບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມສູນເສຍຫລືຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນຈາກສະຖານະການທີ່ຢູ່ນອກເຫນືອການຄວບຄຸມຂອງເຮົາຊື່ງລວມເຖີງເຫດການເຫຼົ່ານີ້:

15.1.1. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຂໍ້ມູນເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຈາກສະຖານະການເເມ່ເຫລັກຂອງພັດສະດຸອື່ນ

15.1.2. ການກະທຳຫລືການລະເລີຍໂດຍບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ ເຮັດສັນຍາກັບເຮົາເຊັ່ນ: ຮ້ານຄ້າ, ຜູ້ຮັບມອບ, ບຸກຄົນທີ່ສາມ ແລະ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດ.

15.1.3. ເຫດສຸດວິໃສເຊັ່ນ: ສົງຄາມ (ທັ້ງທີ່ປະກາດຫລືບໍ່ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ), ເຫດລະເບີດ, ການໃຊ້ອາວຸດສົງຄາມ, ລວມທັ້ງການຍືດພັດສະດຸ, ການນັດຢຸດງານຂອງພະນັກງານ, ເຫດສຸດວິໃສທາງທຳມະຊາດ (ເຊັ່ນ:ນ້ຳຖ້ວມ, ເເຜ່ນດິນໄຫວ, ພາຍຸ, ໆລໆ).

 1. ກົດຫມາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້.

ຂໍ້ຕົກລົງເເລະເງື່ອນໄຂຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍເເຫ່ງ ສປປ ລາວ ເເລະຄູ່ສັນຍາທັ້ງສອງຝ່າຍຢູ່ພາຍໃຕ້ເຂດອຳນາດສານເເຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍບໍ່ອາດເຜີກເສີຍໄດ້.

ກະລຸນາອ່ານ ຂໍ້ກຳຫນົດ ເເລະ ເງື່ອນໄຂໃນການຂົນສົ່ງ