ນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ບັດໂຊກໄຊອີກາດ (SokxayAll Card)ໃນການຊື້ສິນຄ້າຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ

 1. ຈຸດປະສົງ.

        ບໍລິສັດໂຊກໄຊອໍລ ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະເປີດໂອກາດ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ພະນັກງານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ ແລະ/ຫຼື ບໍລິສັດຫຼືອົງກອນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ກັບກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ ທຸກທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະໄດ້ມາດຕະຖານ ຈາກບັນດາບໍລິສັດໃນເຄືອ, ຊື່ງເປັນນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານສາມາດຊື້ສິນຄ້າດ້ວຍ (ບັດອີເລັກໂທຣນິກ/All Card) ພາຍໃຕ້ໂຄງການຊື່ “ໂຊກໄຊ ອີກາດ” ໄດ້ໃນວົງເງິນທີ່ກໍານົດໃຫ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກທີ່ເປັນເຄື່ອງກິນເຄື່ອງໃຊ້ຈໍາເປັນຈາກໂຊກໄຊມາດ, ໂຊກໄຊອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມ (ລັອດເຕເລຍແລະໂຊກໄຊກາເຟ), ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ, ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງນະໂຍບາຍນີ້ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ລູກຄ້າທຸກທ່ານທຸກລະດັບກໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງກັນ.

 • ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ລະບົບບັດສິນເຊື່ອ (ບັດອີເລັກໂທຣນິກ/All Card) ເພື່ອແລກຊື້ຫຼືຈ່າຍຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າແທນເງິນສົດ ໂດຍມີຂໍ້ກໍານົດດ້ານການໃຫ້ສິດພະນັກງານ ແລະ ລູກຄ້າທຸກທ່ານທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ ຊື່ງອີງຕາມລະດັບຂັ້ນເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຂັ້ນແຕ່ລະໆດັບ ແລະ ມູນຄ່າການໃຫ້ສິດຈະບໍ່ເທົ່າກັບ ແຕ່ຈະກໍານົດການນໍາໃຊ້ ແລະ ການທົດແທນຄືນແມ່ນໃນມາດຕະຖານດຽວກັນ.

       ນະໂຍບາຍການນຳໃຊ້ບັດໂຊກໄຊອີກາດ (SokxayAll Card) ນີ້ ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ:

(1) ການອອກບັດສະມາຊິກແຕ່ລະປະເພດ ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ ຕາມວັດຖຸປະສົງ,

(2) ການນໍາໃຊ້ບັດເຂົ້າໃນການຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ

(3) ການກໍານົດຄະແນນ ແລະ ມູນຄ່າໃຫ້ກັບຄະແນນສະສົມ (Points) ແມ່ນເປັນໄປຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງແຕ່ລະການບໍລິການທີ່ຖືກຊົມໃຊ້.

 1. ຂອບເຂດ.

        ນະໂຍບາຍການນຳໃຊ້ບັດໂຊກໄຊອີກາດ (SokxayAll Card) ແມ່ນເປັນແນວທາງຫຼັກຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ ທີ່ຕ້ອງການຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າດ້ວຍບັດສະສົມຄະແນນ ແລະ ໃຫ້ເຄຣດິດກັບ ພະນັກງານພາຍໃນເຄືອກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊກ ແລະ ພະນັກງານຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດກັບກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊລວມທັງພະນັກງານພາກລັດ ທີ່ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຂອງບັດສະມາຊິກໂຊກໄຊອໍລ (SokxayAll Membership Card). ນະໂຍບາຍໃຫ້ເຄຣດິດນີ້ແມ່ນມີຂໍ້ຜູກມັດກັບຜູ້ນໍາໃຊ້ບັດ (The Cardholder), ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂັ້ນຜູ້ຈັດການ (Managers)  ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການ (Director) ໃນການ ອະນຸມັດ ການນໍາໃຊ້ບັດ ແລະ ການຫັກເງິນ.

     ຂອບເຂດການກໍານົດສິດໃຫ້ພະນັກງານແລະລູກຄ້າທຸກທ່ານທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ ແມ່ນຈະອີງຕາມລະດັບຂັ້ນເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຂັ້ນແຕ່ລະລະດັບ ແລະມູນຄ່າການໃຫ້ສິດຈະບໍ່ເທົ່າກັບ ແຕ່ການກໍານົດການນໍາໃຊ້ບັດເຄຣດິດ ແລະ ການຈ່າຍທົດແທນແມ່ນມາດຕະຖານດຽວກັນ.  

 • ນະໂຍບາຍການໃຊ້ບັດໂຊກໄຊອີກາດ.

      ຮູບແບບບັດແມ່ນຈະເປັນບັດອີເລັກໂທຼນິກ ຊື່ງຈະສະແດງສະເພາະຢູ່ໃນລະບົບແອັບພຣີເຄເຊັນຂອງໂຊກໄຊອໍລເທົ່ານັ້ນ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ສະເພາະກັບສິນຄ້າຂອງບໍລິສັດໃນເຄືອກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ ແລະ ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການເທົ່ານັ້ນ ໂດຍຕ້ອງໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງບໍລິສັດກໍານົດໄວ້.

     ການນໍາໃຊ້ບັດສະມາຊິກໂຊກໄຊອໍລ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ທຸກຄັ້ງກ່ອນການນໍາໃຊ້ ຢູ່ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງບໍລິສັດໂຊກໄຊອໍລ. ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການທີ່ນໍາເຂົ້າມາໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ປະກອບມີ: ສິນຄ້າໂຊກໄຊມາດ, ຮ້ານອາຫານລັອດເຕເລຍ, ຮ້ານອາຫານໂຊກໄຊກາເຟ ແລະ ເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ໃນເຄືອກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ.

 • ບັດສະມາຊິກໂຊກໄຊອໍລ (SokxayAll Membership Card).

     ຈຸດປະສົງຂອງການອອກບັດສະມາຊິກໂຊກໄຊອໍລ ແມ່ນເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລູກຄ້າໃນການຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຜ່ານຮ້ານຄ້າໃນເຄືອຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ ແລະ ຮ້ານຄ້າອື່ນໆທີ່ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ  ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ  ຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ບັດ ຈັດຊື້ຜ່ານສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໂດຍຜ່ານ SokxayAll ຊຶ່ງເປັນຮູບແບບຮ້ານຄ້າອີເລັກໂທຣນິກໄດ້ອີກ.

 • ຮູບແບບບັດແມ່ນປະກອບມີ 3 ປະເພດ ຄື: ບັດສະສົມຄະແນນ, ບັດເຕີມເງິນ ແລະ ບັດສິນເຊື່ອ, ຊື່ງຮູບແບບການນໍາໃຊ້ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຄື:
  • ບັດໂຊກໄຊເຄຣດິດ/ບັດສິນເຊື່ອ (SokxayAll Credit Card)
  • ບັດໂຊກໄຊເດບິດ/ບັດແທນເງິນສົດ (SokxayAll Debit Card)
  • ບັດສະສົມຄະແນນໂຊກໄຊ (SokxayAll Points Card).
 • ການກໍານົດບຸລິມະສິດການອອກບັດສະມາຊິກໂຊກໄຊອໍລ:
 • ພະນັກງານໃນກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ, ປະເພດບັດ ທີ່ອອກໃຫ້ແມ່ນ:
 1. ບັດໂຊກໄຊເຄຣດິດ/ບັດສິນເຊື່ອ (SokxayAll Credit Card)
 2. ບັດໂຊກໄຊເດບິດ/ບັດແທນເງິນສົດ (Sokxay Debit Card)
 3. ບັດສະສົມຄະແນນໂຊກໄຊ (Sokxay Points Card).
 • ພະນັກງານຈາກອົງກອນອື່ນຫຼືບໍລິສັດອື່ນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດກັບກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ, ປະເພດບັດທີ່ອອກໃຫ້ແມ່ນ:
  • ບັດໂຊກໄຊເຄຣດິດ/ບັດສິນເຊື່ອ (SokxayAll Credit Card)
  • ບັດໂຊກໄຊເດບິດ/ບັດແທນເງິນສົດ (SokxayAll Debit Card)
  • ບັດສະສົມຄະແນນໂຊກໄຊ (SokxayAll Points Card).
 • ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ປະເພດບັດທີ່ອອກໃຫ້ແມ່ນ:
  • ບັດໂຊກໄຊເດບິດ/ບັດແທນເງິນສົດ (SokxayAll Debit Card)
  • ບັດສະສົມຄະແນນໂຊກໄຊ (SokxayAll Points Card).
  • ບັດເຄຣດິດໂຊກໄຊ/ບັດສິນເຊື່ອ (Sokxay Credit Card).

       ບັດເຄຣດິດໂຊກໄຊ/ບັດສິນເຊື່ອ ແມ່ນເປັນບັດໃຫ້ເຄຣດິດກັບຜູ້ຖືບັດ ທີ່ມີລາຍຮັບທີ່ແນ່ນອນ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກກົມກອງ ຫຼື ຫ້ອງການຂອງຜູ້ຖືບັດ. ບັດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແທນເງິນສົດ ເພື່ອຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃນຮ້ານຄ້າພາຍໃນເຄືອຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ ຫຼື ຮ້ານຄ້າທີເຂົ້າຮ່ວມລາຍການເທົ່ານັ້ນ ແລະ  ຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ບັດດັ່ງກ່າວ ຈັດຊື້ຜ່ານສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຜ່ານ SokxayAll ຊຶ່ງເປັນຮູບແບບຮ້ານຄ້າເອເລັກໂທຣນິກ. ການນຳໃຊ້ບັດເຄຣດິດ/ບັດສິນເຊື່ອ ແຕ່ລະຄັ້ງ ຜູ້ຖືບັດ ສາມາດສະສົມຄະແນນ ຈາກການຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຊຶ່ງຄະແນນທີ່ໄດ້ຮັບ ສາມາດແລກຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການພາຍໃນເຄືອຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ ຫຼື ຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ ຫຼື ຮັບເອົາສ່ວນຫລຸດໄດ້ ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປໄດ້ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນ ບັດສະສົມຄະແນນໂຊກໄຊອໍລ.

      ການທໍາທຸລະກໍາບັດເຄຣດິດ ແມ່ນແບບເດືອນຕໍ່ເດືອນ ລວມທັງການຊໍາລະສະສາງຄືນໃຫ້ກັບບໍລິສັດ ໂດຍການຫັກເງິນເດືອນທຸກໆທ້າຍເດືອນ ຕາມຈໍານວນເງິນທີ່ພະນັກງານກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ ແລະ ລູກຄ້າທຸກທ່ານ ມາໃຊ້ບໍລິການໃນແຕ່ລະເດືອນ. ຊື່ງຈໍານວນເງິນທີ່ບັນດາພະນັກງານຫຼືລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການບັນດາຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການນີ້ ແມ່ນບໍ່ເກີນວົງເງິນທີ່ບໍລິສັດກໍານົດໃຫ້ໃນແຕ່ລະເດືອນ.

ເພື່ອລົງທະບຽນ ແຕ່ຈຳຕ້ອງໄດ້ປ້ອນໝາຍເລກໂທລະສັບທີ່ແທ້ຈິງຂອງຕົນເອງເພື່ອສະໝັກ ພ້ອມກັບໃສ່ລະຫັດຜ່ານ ແລ້ວກົດຢືນຢັນການສະໝັກບັນຊີຜູ້ໃຊ້.

 • ຫຼັງຈາກປ້ອນຂໍ້ມູນຕາມລະບຽບຂັ້ນຕອນ ລະບົບຈະສົ່ງລະຫັດ OTP ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຢືນຢັນຄວາມມີຕົວຕົນກ່ອນໃຊ້ບໍລິການແອັບພລິເຄຊັ້ນ.
 • ການເຂົ້າສູ່ລະບົບແຕ່ລະຄັ້ງເພື່ອນໍາໃຊ້ບັດຕ່າງໆຫຼັງຈາກຕັ້ງຄ່າຮຽບຮ້ອຍແລ້ວແມ່ນໃຫ້ປ້ອນລະຫັດທີ່ຕັ້ງໄວ້ນັ້ນ ແລ້ວກົດເຂົ້າສຸ່ລະບົບ ຖືວ່າສໍາເລັດ.
 • ເງື່ອນໄຂຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສິດບັດສິນເຊື່ອ ແລະ ການກໍານົດສິດນໍາໃຊ້
  • ເງື່ອນໄຂການກໍານົດສິດຕ້ອງເປັນພະນັກງານທີ່ມີເງິນເດືອນປະຈໍາ.
  • ບໍລິສັດໃຫ້ສິດນໍາໃຊ້ບັດເຄຣດິດ/ບັດສິນເຊື່ອແບບເດືອນຕໍ່ເດືອນ ໂດຍກໍານົດວົງເງິນໃຫ້ຕາມລະດັບຂັ້ນແລະເງິນເດືອນດັ່ງນີ້:
ລ/ດ ລະດັບເງິນເດືອນ ວົງເງິນໃຫ້ສິນເຊື່ອ ວັນທໍາມະດາ ວົງເງິນໃຫ້ສິນເຊື່ອເທດສະການພິເສດ 5% ຂອງວົງເງິນເດບິດ
01 = > 1,000,000 ກີບ/ເດືອນ

100,000ກີບ/ເດືອນ

150,000ກີບ/ເດືອນ

02 = > 1,200,000 ກີບ/ເດືອນ

200,000ກີບ/ເດືອນ

260,000ກີບ/ເດືອນ

03 = > 2,000,000 ກີບ/ເດືອນ 300,000ກີບ/ເດືອນ 400,000ກີບ/ເດືອນ
04 = > 3,000,000 ກີບ/ເດືອນ 500,000ກີບ/ເດືອນ 650,000ກີບ/ເດືອນ
05 = > 4,000,000 ກີບ/ເດືອນ 700,000ກີບ/ເດືອນ 900,000ກີບ/ເດືອນ
06 = > 6,000,000 ກີບ/ເດືອນ 1,000,000ກີບ/ເດືອນ 1,300,000ກີບ/ເດືອນ
07 = > 10,000,000 ກີບ/ເດືອນ ຫຼືຫຼາຍກ່ວາ 1,500,000ກີບ/ເດືອນ 2,000,000ກີບ/ເດືອນ
 1. ການກໍານົດສິດນໍາໃຊ້ບັດສິນເຊື່ອ/ບັດເຄຣດິດ ແມ່ນຈະໄດ້ກໍານົດເປີດໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ແມ່ນ ເລີ່ີມແຕ່ວັນທີ 01-24 ຂອງແຕ່ລະເດືອນ ຍົກເວັ້ນ ວັນທີ 25 ຫາວັນທີ 30 (ອີງຕາມປະຕິທິນຂອງແຕ່ລະເດືອນ)
 2. ພະແນກບຸກຄະລາກອນກຸ່ມໂຊກໄຊ ສະຫຼຸບລາຍງານ ແລະ ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຫັກເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການບັດສິນເຊື່ອດັ່ງກ່າວ ໃນຊ່ວງວັນທີ່ 25-30 ຂອງທຸກໆ ເດືອນ.
 3. ສໍາລັບບໍລິສັດຄູ່ຄ້າຮ່ວມທຸລະກິດກັບກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ ພະແນກບຸກຄະລາກອນກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ ຈະເປັນຜູ້ປະສານງານກັບພະແນກບຸກຄະລາກອນຂອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ເພື່ອຄິດໄລ່ການຫັກເງິນເດືອນ ທຸກໆທ້າຍເດືອນຂອງພະນັກງານທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນຂອງໂຊກໄຊ ເພື່ອມາຊຳລະຄ່າສິນຄ້າໃຫ້ກັບບັນດາບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດຈະເລີນດິດທີວບີວເຊີນ (ໂຊກໄຊມາດ), ຮ້ານອາຫານລັອດເຕເລຍ, ຮ້ານອາຫານໂຊກໄຊກາເຟ, ຫວຍທັນສະໄໝໂຊກໄຊ ແລະ/ຫຼື ທຸລະກິດອື່ນທີ່ໄດ້ມາເຂົ້າຮ່ວມກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ.
 4. ໃນກໍລະນີ ທີ່ພະນັກງານທ່ານໃດ ມາໃຊ້ບໍລິການສິນເຊື່ອ ກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນກ່ອນການລາອອກຈາກໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ລາອອກຈາກບໍລິສັດ ເພາະມັນຈະມີຜົນເຖິງການດໍາເນີນຄະດີທາງແພ່ງ ແລະ ອາຍາ ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປລາວ.

ໝາຍເຫດ:

 • ວົງເງິນການໃຫ້ເຄຣດິດ ແມ່ນກໍານົດສູງສຸດແມ່ນ 1,500,000 ກີບ/ເດືອນ ເທົ່ານັ້ນ.
 • ບັດເຄຣດິດໃຊ້ໄດ້ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ ວັນທີ 01 – 24 ຂອງທຸກໆ ເດືອນ.
 • ຖ້າລູກຄ້ານໍາໃຊ້ບັດເຄຣດິດເກີນວົງເງິນທີ່ບໍລິສັດກໍານົດໃຫ້ ສ່ວນຕ່າງລູກຄ້າຕ້ອງຊໍາລະເປັນເງິນສົດໃຫ້ກັບແຄັດເຊຍ ຕາມວົງເງິນທີ່ເກີນຕົວຈິງ.
 • ບັດດັ່ງກ່າວສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການພາຍໃນເຄືອກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊເທົ່ານັ້ນ.
 • ບັດໂຊກໄຊເດບິດກາດ (SokxayAll Debit Card).

      ບັດເດບິດໂຊກໄຊອໍລ ສາມາດໃຊ້ແທນເງິນສົດ ຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃນຮ້ານຄ້າໃນເຄືອຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ ຫຼື ຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ແລະ  ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ບັດດັ່ງກ່າວ ຈັດຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຜ່ານ SokxayAll ຊຶ່ງເປັນຮູບແບບຮ້ານຄ້າເອເລັກໂທຣນິກໄດ້ອີກ.

     ການນຳໃຊ້ບັດເດບິດແຕ່ລະຄັ້ງ ສາມາດສະສົມຄະແນນ ຈາກການຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຊຶ່ງຄະແນນທີ່ໄດ້ຮັບ ສາມາດແລກຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ ຫຼື ຮັບເອົາສ່ວນຫລຸດໄດ້ ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນບັດສະສົມຄະແນນໂຊກໄຊອໍລ.

 • ການເຕີມເງິນເຂົ້າບັດເດບິດໂຊກໄຊ (Debit Card)

ບັດເດບິດແມ່ນສາມາດເຕີມເງິນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໂດຍບໍ່ຈໍາກັດຈຳນວນຄັ້ງໃນແຕ່ລະວັນ ຊື່ງລູກຄ້າສາມາດເຕີມເງິນໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງດັ່ງນີ້:

 • ໃນການຕື່ມເງິນແຕ່ລະຄັ້ງສາມາດຮອງຮັບການຕື່ມເງິນຜ່ານອອນລາຍກໍຄືລະບົບຂອງ BCEL One ຫຼື ໂອນເຂົ້າເລກບັນຊີຂອງບໍລິສັດໂດຍກົງ.
 • ສາມາດສະແກນ QR code ແລະ ເຕີມຜ່ານລະບົບ Payment Gateway.
 • ສາມາດຕື່ມເງິນເຂົ້າຜ່ານສູນບໍລິການ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນໂຊກໄຊ.
 • ສາມາດຕື່ມເງິນໃນວົງເງິນໄດ້ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 000.000ກີບ/ຄັ້ງ
 • ສາມາດຖອນເງິນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມການຖອນເງິນ (0%)
 • ສາມາດສະສົມຄະແນນ ເພື່ອແລກຊື້ສິນຄ້າໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປໄດ້ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນບັດສະສົມຄະແນນ.
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ສິດບັດເດບິດໄດ້ໂດຍບໍ່ຈໍາກັດວັນໃນການໃຊ້ບໍລິການແລະຜະລິດຕະພັນຂອງໂຊກໄຊ.
 • ບັດສະສົມຄະແນນໂຊກໄຊ (SokxayAll Points Card).

     ບັດສະສົມຄະແນນ ຫຼື Points Card ເປັນການບໍລິການຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ມາຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຈາກຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ. ຄະແນນທີ່ຖືກສະສົມໃນບັດສະສົມຄະແນນໂຊກໄຊອໍລ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ບໍລິການ ທັງຈາກຮ້ານຄ້າໃນເຄືອໂຊກໄຊກຣຸບ ແລະ ຈາກຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ ຫຼື ຈາກ SokxayAll. ນອກຈາກນີ້ ຄະແນນທີ່ສະສົມໄວ້ນັ້ນ ຍັງສາມາດໂອນໃຫ້ກັບ ຜູ້ຖືບັດສະສົມຄະແນນໂຊກໄຊ ຄົນອື່ນໆ ໄດ້ອີກ.

     ໃນການຮັບຄະແນນສະສົມ ຫຼັງສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຜ່ານລະບົບ E-commerce (www.sokxayall.com ແລະ ແອັບພລິເຄຊັ້ນ SokxayAll) ແມ່ນຈະເກີດຂື້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຜູ້ຊື້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສະແກນ QR Code ເພື່ອຮັບຄະແນນຄືກັບຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການດ້ານນອກ (Off-line).

     ການບໍລິການ ບັດສະສົມຄະແນນ ຫຼື Points Card ແມ່ນສາມາດໃຊ້ເປັນສ່ວນຫຼຸດໃນການຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຕາມຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການໄດ້ ແລະ ສະສົມຄະແນນໄລຍະຍາວ ແລະ ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດໂອນຄະແນນສະສົມໃຫ້ຄົນອື່ນທີ່ມີແອັບພລິເຄຊັ້ນດຽວກັນໄດ້.

     ກໍລະນີການນຳໃຊ້ຄະແນນເພື່ອໃຊ້ເປັນສ່ວນຫຼຸດເພື່ອແລກຊື້ສິນຄ້າ ຖ້າຫາກຄະແນນທີ່ຈະຖືກຈ່າຍອອກໄປແມ່ນບໍ່ພໍສຳຫຼັບການຊຳລະຄ່າສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ ແມ່ນລູກຄ້າຈຳຕ້ອງໄດ້ຊຳລະສ່ວນທີ່ເຫຼືອເປັນເງິນໃນຄັງຂອງບັດເດບິດເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ສາມາດຊຳລະເປັນເງິນສົດໄດ້.

ການນຳໃຊ້ຄະແນນສະສົມເພື່ອແລກຊື້ສິນຄ້າແມ່ນບໍ່ສາມາດນຳມາສະສົມຄະແນນຄືນໄດ້ອີກຄັ້ງ    ໝາຍຄວາມວ່າສາມາດໃຊ້ສິດໄດ້ພຽງຄັ້ງດຽວ. ຄະແນນຈະຖືກນັບຫລັງຈາກລູກຄ້າຊື້ສິນຄ້າຄົບຕາມຈໍານວນຕົວເລກທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນຕາຕະລາງດ້ານລຸ່ມນີ້.

 • ມູນຄ່າ ແລະ ເງື່ອນໄຂຄະແນນສະສົມຜ່ານ SokxayAll:
 1. ໂຊກໄຊມາດ:

ລາຍລະອຽດ

ມູນຄ່າຊື້ແລກເປັນຄະແນນສະສົມ

ມູນຄ່າຄະແນນສະສົມແລກເປັນເງິນ

ໝາຍເຫດ

ຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ຄົບມູນຄ່າເທົ່າໃດກໍໄດ້ຕໍ່ 1 ລາຍການ ສາມາດສະສົມຄະແນນເພື່ອແລກຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຄັ້ງຕໍ່ໄປ

20,000ກີບ = 1 ຄະແນນ

 1 ຄະແນນ = 1,000ກີບ

ຄະແນນບໍ່ສາມາດແລກເປັນເງິນສົດຖອນອອກໄດ້ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ມີສ່ວນຫຼຸດ ຫຼືຂອງແຖມ ບໍ່ສາມາດນຳມາຂື້ນຄະແນນສະສົມໄດ້

ຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ຄົບມູນຄ່າເທົ່າໃດກໍໄດ້ຕໍ່ 1 ລາຍການ ສາມາດສະສົມຄະແນນເພື່ອແລກຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຄັ້ງຕໍ່ໄປ

60,000ກີບ = 3 ຄະແນນ

3 ຄະແນນ = 3,000ກີບ

ຄະແນນບໍ່ສາມາດແລກເປັນເງິນສົດຖອນອອກໄດ້ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ມີສ່ວນຫຼຸດ ຫຼືຂອງແຖມ ບໍ່ສາມາດນຳມາຂື້ນຄະແນນສະສົມໄດ້

ຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ຄົບມູນຄ່າເທົ່າໃດກໍໄດ້ຕໍ່ 1 ລາຍການ ສາມາດສະສົມຄະແນນເພື່ອແລກຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຄັ້ງຕໍ່ໄປ

100,000ກີບ =5 ຄະແນນ

5 ຄະແນນ= 5,000ກີບ

ຄະແນນບໍ່ສາມາດແລກເປັນເງິນສົດຖອນອອກໄດ້ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ມີສ່ວນຫຼຸດ ຫຼືຂອງແຖມ ບໍ່ສາມາດນຳມາຂື້ນຄະແນນສະສົມໄດ້

ຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ຄົບມູນຄ່າເທົ່າໃດກໍໄດ້ຕໍ່ 1 ລາຍການ ສາມາດສະສົມຄະແນນເພື່ອແລກຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຄັ້ງຕໍ່ໄປ

200,000ກີບ =10 ຄະແນນ

10 ຄະແນນ=10,000ກີບ

ຄະແນນບໍ່ສາມາດແລກເປັນເງິນສົດຖອນອອກໄດ້ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ມີສ່ວນຫຼຸດ ຫຼືຂອງແຖມ ບໍ່ສາມາດນຳມາຂື້ນຄະແນນສະສົມໄດ້

 1. ອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມ (ລັອດເຕເລຍແລະໂຊກໄຊກາເຟ):

ລາຍລະອຽດ

ມູນຄ່າຊື້ແລກເປັນຄະແນນສະສົມ

ມູນຄ່າຄະແນນສະສົມແລກເປັນເງິນ

ໝາຍເຫດ

ຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ຄົບມູນຄ່າເທົ່າໃດກໍໄດ້ຕໍ່ 1 ໃບບິນ/ຄັ້ງ ສາມາດສະສົມຄະແນນເພື່ອແລກຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຄັ້ງຕໍ່ໄປ

20,000ກີບ=1ຄະແນນ

1 ຄະແນນ=1,000ກີບ

ຄະແນນບໍ່ສາມາດແລກເປັນເງິນສົດຖອນອອກໄດ້

ຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ຄົບມູນຄ່າເທົ່າໃດກໍໄດ້ຕໍ່ 1 ໃບບິນ/ຄັ້ງ ສາມາດສະສົມຄະແນນເພື່ອແລກຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຄັ້ງຕໍ່ໄປ

60,000ກີບ=3ຄະແນນ

3 ຄະແນນ=3,000ກີບ

ຄະແນນບໍ່ສາມາດແລກເປັນເງິນສົດຖອນອອກໄດ້

ຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ຄົບມູນຄ່າເທົ່າໃດກໍໄດ້ຕໍ່ 1 ໃບບິນ/ຄັ້ງ ສາມາດສະສົມຄະແນນເພື່ອແລກຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຄັ້ງຕໍ່ໄປ

100,000ກີບ=5ຄະແນນ

5ຄະແນນ=5,000ກີບ

ຄະແນນບໍ່ສາມາດແລກເປັນເງິນສົດຖອນອອກໄດ້

ຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ຄົບມູນຄ່າເທົ່າໃດກໍໄດ້ຕໍ່ 1 ໃບບິນ/ຄັ້ງ ສາມາດສະສົມຄະແນນເພື່ອແລກຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຄັ້ງຕໍ່ໄປ

200,000ກີບ=10ຄະແນນ

10 ຄະແນນ=10,000ກີບ

ຄະແນນບໍ່ສາມາດແລກເປັນເງິນສົດຖອນອອກໄດ້

 1. ລໍ້າລວຍການສື່ສານແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ:

ລາຍລະອຽດ

ມູນຄ່າຊື້ແລກເປັນຄະແນນສະສົມ

ມູນຄ່າຄະແນນສະສົມແລກເປັນເງິນ

ໝາຍເຫດ

ຊື້ສິນຄ້າປະເພດ ໂທລະພາບ, ຕູ້ເຢັນ ແລະ ຈັກຊັກຜ້າ ຍີ້ຫໍ້ຊຳຊຸງ ຕໍ່ 1 ໃບບິນ/ຄັ້ງ ສາມາດສະສົມຄະແນນເພື່ອແລກຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຄັ້ງຕໍ່ໄປ

100,000ກີບ = 1 ຄະແນນ

 1 ຄະແນນ = 1,000ກີບ

 

ຄະແນນບໍ່ສາມາດແລກເປັນເງິນສົດຖອນອອກໄດ້

 1. ໂຊກໄຊຈະເລີນການຄ້າ

ລາຍລະອຽດ

ມູນຄ່າຊື້ແລກເປັນຄະແນນສະສົມ

ມູນຄ່າຄະແນນສະສົມແລກເປັນເງິນ

ໝາຍເຫດ

ຊື້ສິນຄ້າປະເພດ ຜ້າອ້ອມເດັກຂະໜາດຂຸບເປີ້ຈຳໂບ້ທຸກໄຊ້ ຍີ້ຫໍ້ກູນ ຕໍ່ 1 ໃບບິນ/ຄັ້ງ ສາມາດສະສົມຄະແນນເພື່ອແລກຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຄັ້ງຕໍ່ໄປ

100,000ກີບ = 1 ຄະແນນ

 1 ຄະແນນ = 1,000ກີບ

 

ຄະແນນບໍ່ສາມາດແລກເປັນເງິນສົດຖອນອອກໄດ້

 1. ໂຊກໄຊປະກັນໄພ

ລາຍລະອຽດ

ມູນຄ່າຊື້ແລກເປັນຄະແນນສະສົມ

ມູນຄ່າຄະແນນສະສົມແລກເປັນເງິນ

ໝາຍເຫດ

ຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ຄົບມູນຄ່າເທົ່າໃດກໍໄດ້ຕໍ່ 1 ໃບບິນ/ຄັ້ງ ສາມາດສະສົມຄະແນນເພື່ອແລກຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຄັ້ງຕໍ່ໄປ

100.000=5ຄະແນນ

 5ຄະແນນ = 5,000ກີບ

ຄະແນນບໍ່ສາມາດແລກເປັນເງິນສົດຖອນອອກໄດ້ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ມີສ່ວນຫຼຸດ ຫຼືຂອງແຖມ ບໍ່ສາມາດນຳມາຂື້ນຄະແນນສະສົມໄດ້

ຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ຄົບມູນຄ່າເທົ່າໃດກໍໄດ້ຕໍ່ 1 ໃບບິນ/ຄັ້ງ ສາມາດສະສົມຄະແນນເພື່ອແລກຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຄັ້ງຕໍ່ໄປ

300.000ກີບ=15ຄະແນນ

15ຄະແນນ = 15,000ກີບ

ຄະແນນບໍ່ສາມາດແລກເປັນເງິນສົດຖອນອອກໄດ້ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ມີສ່ວນຫຼຸດ ຫຼືຂອງແຖມ ບໍ່ສາມາດນຳມາຂື້ນຄະແນນສະສົມໄດ້

ຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ຄົບມູນຄ່າເທົ່າໃດກໍໄດ້ຕໍ່ 1 ໃບບິນ/ຄັ້ງ ສາມາດສະສົມຄະແນນເພື່ອແລກຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຄັ້ງຕໍ່ໄປ

500,000ກີບ=20ຄະແນນ

20ຄະແນນ= 20,000ກີບ

ຄະແນນບໍ່ສາມາດແລກເປັນເງິນສົດຖອນອອກໄດ້ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ມີສ່ວນຫຼຸດ ຫຼືຂອງແຖມ ບໍ່ສາມາດນຳມາຂື້ນຄະແນນສະສົມໄດ້

ຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ຄົບມູນຄ່າເທົ່າໃດກໍໄດ້ຕໍ່ 1 ໃບບິນ/ຄັ້ງ ສາມາດສະສົມຄະແນນເພື່ອແລກຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຄັ້ງຕໍ່ໄປ

1.000.000ກີບຂື້ນ=25ຄະແນນ

25ຄະແນນ= 25,000ກີບ

ຄະແນນບໍ່ສາມາດແລກເປັນເງິນສົດຖອນອອກໄດ້ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ມີສ່ວນຫຼຸດ ຫຼືຂອງແຖມ ບໍ່ສາມາດນຳມາຂື້ນຄະແນນສະສົມໄດ້

ຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ຄົບມູນຄ່າເທົ່າໃດກໍໄດ້ຕໍ່ 1 ໃບບິນ/ຄັ້ງ ສາມາດສະສົມຄະແນນເພື່ອແລກຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຄັ້ງຕໍ່ໄປ

1.600.000ກີບຂື້ນ=30ຄະແນນ

30ຄະແນນ= 30,000ກີບ

ຄະແນນບໍ່ສາມາດແລກເປັນເງິນສົດຖອນອອກໄດ້ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ມີສ່ວນຫຼຸດ ຫຼືຂອງແຖມ ບໍ່ສາມາດນຳມາຂື້ນຄະແນນສະສົມໄດ້

ຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ຄົບມູນຄ່າເທົ່າໃດກໍໄດ້ຕໍ່ 1 ໃບບິນ/ຄັ້ງ ສາມາດສະສົມຄະແນນເພື່ອແລກຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຄັ້ງຕໍ່ໄປ

2.000,000ກີບຂື້ນ=35ຄະແນນ

35ຄະແນນ= 35,000ກີບ

ຄະແນນບໍ່ສາມາດແລກເປັນເງິນສົດຖອນອອກໄດ້ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ມີສ່ວນຫຼຸດ ຫຼືຂອງແຖມ ບໍ່ສາມາດນຳມາຂື້ນຄະແນນສະສົມໄດ້

ໝາຍເຫດ:

 • 1 ຄະແນນ = 1,000ກີບ (ຄະແນນທີ່ແລກປ່ຽນເປັນມູນຄ່າເງິນ ອາດມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງລ່ວງໜ້າ).
 • ກໍລະນີນໍາໃຊ້ຄະແນນສະສົມຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ ແທນເງິນສົດ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສະສົມຈາກລາຍການນັ້ນໆ ເພາະຄະແນນສະສົມແມ່ນໄດ້ຈາກ ກໍລະນີນໍາໃຊ້ບັດເຄຣດິດໂຊກໄຊອໍລ ແລະ ບັດເດບິດໂຊກໄຊອໍລ ຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ເທົ່ານັ້ນ.
 • ໂຊກໄຊອໍລ ຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບັດສະມາຊິກໂຊກໄຊອໍລ ຮູ້ລວງຫນ້າ.
 • ຄະແນນສະສົມບໍ່ສາມາດຖອນເປັນເງິນສົດໄດ້.
 • ສິນຄ້າຕົວໃດເປັນສິນຄ້າໂປຼໂມຊັ້ນ ຄະແນນສິນຄ້າດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະບໍ່ຂື້ນເປັນຄະແນນສະສົມ ແລະ ບໍ່ສາມາດນຳຄະແນນມາແລກເປັນສ່ວນຫຼຸດໄດ້.
 1. ການຍົກເລີກບັດສະມາຊິກໂຊກໄຊອໍລ.

ບັດສະມາຊິກໂຊກໄຊອໍລ ຈະບໍ່ສາມາດ ໃຊ້ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ ແລະ ອາດຖືກຍົກເລິກ ໃນກໍລະນີດັ່ງ ຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ຂໍ້ຍົກເລິກການນໍາໃຊ້ໂດຍພະນັກງານເອງ ຜ່ານການຂຽນຟອມຍົກເລິກ.
 2. ຜູ້ຖືບັດ ອອກຈາກການເປັນພະນັກງານປະຈໍາ.
 3. ຜູ້ຖືບັດ ບໍ່ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ບັດ ອາດເປັນເພາະວ່າການປ່ຽນແປງໜ້າທີ່ ຫຼື ຕໍ່າແໜ່ງ.
 4. ຜູ້ຖືບັດ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ນະໂຍບາຍຂອງໂຊກໄຊອໍລ ຫຼື ການນໍາໃຊ້ບັດດັ່ງກ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
 5. ບັດບໍ່ຖືກນໍາໃຊ້ ເປັນເວລາ 12 ເດືອນ.

 

 1. ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ບັດສະມາຊິກໂຊກໄຊອໍລ.

ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເຮັດສັນຍາຮ່ວມກັບບໍລິສັດໂຊກໄຊອໍລ໌ໃນເປີດນໍາໃຊ້ບັດໂຊກໄຊອໍລ໌ ແມ່ນມີຂໍ້ຜູກມັດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂແຕ່ລະບັດດັ່ງນີ້:

 • ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ບັດເຄຣດິດ/ບັດສິນເຊື່ອໂຊກໄຊອໍລ (Credit):
  • ພະນັກງານ/ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການລົງທະບຽນເພື່ອນໍາໃຊ້ບັດດັ່ງກ່າວກ່ອນທຸກຄັ້ງ.
  • ພະນັກງານ/ລູກຄ້າຜູ້ທີ່ເປີດນໍາໃຊ້ບັດເຄຣດິດໂຊກໄຊອໍລ ຕ້ອງຍອມຮັບເງື່ອນໄຂ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດໂຊກໄຊອໍລ ວາງອອກ.
  • ພະນັກງານ/ລູກຄ້າສາມາດນໍາໃຊ້ການບໍລິການຕາມເງື່ອນໄຂ ຂອງແຕ່ລະຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ.
  • ການໃຫ້ເຄຣດິດພະນັກງານ/ລູກຄ້າແມ່ນເດືອນຕໍ່ເດືອນ ແລະ ການຈ່າຍຄ່າເຄຣດິດຄືນແມ່ນຈະຫັກຈາກເງິນເດືອນຂອງທ້າຍເດືອນທີ່ມີການໃຊ້ບໍລິການດັ່ງກ່າວ.
  • ພະນັກງານ/ລູກຄ້າຜູ້ທີ່ຖືບັດເຄຣດິດ ສາມາດນຳໃຊ້ເຄຣດິດໄດ້ບໍ່ເກີນວົງເງິນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຕາມຕະລາງຂ້າງເທີງນັ້ນ.
  • ພະນັກງານ/ລູກຄ້າ ທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ ບັດເຄຣດິດ/ສິນເຊື່ອ ຕາມວົງເງິນເຄຣດິດແຕ່ລະຄັ້ງ ທາງບໍລິສັດ ຈະບໍ່ມີການເກັບອັດຕາຄ່າດອກເບ້ຍໃດໆ ຈາກຜູ້ທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການຕາມຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ (ດອກເບ້ຍ 0%).
  • ໃນການນຳໃຊ້ບັດເຄຣດິດແຕ່ລະຄັ້ງ ພະນັກງານ/ລູກຄ້າ ສາມາດສະສົມຄະແນນ ຈາກການຊື້ສິນຄ້າໃນແຕ່ລະຄັ້ງໄດ້ (ຍົກເວັ້ນສິນຄ້າໂປຼໂມຊັ້ນ).
 • ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ບັດເດບິດໂຊກໄຊອໍລ (Debit).
  • ພະນັກງານ/ລູກຄ້າຜູ້ທີ່ຖືບັດສາມາດເຕີມເງິນເຂົ້າໃນບັດເດບິດໂຊກໄຊອໍລ ໄດ້ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 10,000,000
   1. BCEL One
   2. ໂອນເຂົ້າເລກບັນຊີຂອງບໍລິສັດໂຊກໄຊອໍລໂດຍກົງ
   3. ສະແກນ QR code payment gateway
   4. ລະບົບ (Onepay)
   5. ສູນບໍລິການ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນໂຊກໄຊ (ເງີນສົດ)
  • ໃນການນຳໃຊ້ບັດເດບິດແຕ່ລະຄັ້ງ ຜູ້ທີ່ຖືບັດ ສາມາດສະສົມຄະແນນ ຈາກການຊື້ສິນຄ້າ ເພື່ອແລກຊື້ສິນຄ້າໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປໄດ້ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນບັດສະສົມຄະແນນ.
 • ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ບັດໂຊກໄຊອໍລ໌ສະສົມຄະແນນ (Point).
  • ພະນັກງານ/ລູກຄ້າທີ່ດາວໂຫຼດແອັບພຣິເຄຊັ້ນມາ ກໍຈະມີ ບັດຄະແນນ/Points Card ແນບມາພ້ອມ ແລະ ການລົງທະບຽນແມ່ນ ຈຳຕ້ອງໄດ້ປ້ອນໝາຍເລກໂທລະສັບທີ່ແທ້ຈິງຂອງຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ.
  • ສະແກນ Code ເພື່ອຮັບຄະແນນ ພາຍຫລັງຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການກັບຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ (Off line), ແຕ່ຖ້າສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຜ່ານລະບົບ SokxayAll ຄະແນນສະສົມຈະເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
  • ບັດສະສົມຄະແນນສາມາດໂອນຄະແນນໃຫ້ຜູ້ຖືບັດຄົນອື່ນໆໄດ້.
  • ຄະແນນສະສົມ ທີ່ໄປແລກຊື້ສິນຄ້າ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄະແນນຕໍ່ ເພາະຄະແນນຈະໄດ້ຈາກການຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຂອງບັດເຄຣດິດ ແລະ ບັດເດບິດ ເທົ່ານັ້ນ.
 1. ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ.
  • ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານ:
   • ວາງລະບຽບການລວມຂອງການໃຫ້ເຄຣດິດຜູ້ໃຊ້ບັດສະມາຊິກໂຊກໄຊອໍລ໌ກາດ.
   • ກໍານົດວົງເງິນເຄຣດິດໃຫ້ ຜູ້ຖືບັດ ໃນແຕ່ລະເດືອນ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ລະບຽບການ.
  • ຫົວໜ້າຝ່າຍການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ (ໂຊກໄຊອໍລ):
   • ອະນຸມັດການສະໝັກເປີດບັດໃໝ່ໃຫ້ພະນັກງານພາກລັດ, ເອກກະຊົນແລະບຸກຄົນທົ່ວໄປ.
   • ເພີ່ມວົງເງິນໃນແຕ່ລະເດືອນ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານ.
  • ຜູ້ຈັດການການເງີນ:
   • ຕິດຕາມການລົງທະບຽນສະໝັກເປີດບັດໃໝ່ ຂອງພະນັກງານ/ລູກຄ້າທຸກທ່ານ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຄະນະບໍລິຫານງານຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.
   • ຕິດຕາມແລະກວດກາວົງເງິນທີ່ມີການປັບປ່ຽນວົງເງິນໃນລະບົບແຕ່ລະເດືອນເພື່ອຮັບປະ ກັນການນໍາໃຊ້ວົງເງິນຂອງພະນັກງານ/ລູກຄ້າ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ.
  • ສະຖາບັນການເງິນໂຊກໄຊ
   • ຄຸ້ມຄອງການເຕີມເງິນສົດເຂົ້າ ແລະ ຖອນເງິນສົດອອກຈາກບັດໂຊກໄຊອອໍລ໌ເດບິດ.
   • ລາຍງານການເຕີມເງິນສົດເຂົ້າ ແລະ ຖອນເງິນສົດອອກໃນແຕ່ລະມື້ໃຫ້ກັບໂຊກໄຊອໍລ໌.
  • ພະນັກງານການເງິນ:
   • ກວດສອບການກໍານົດວົງເງິນໃຫ້ກັບຜູ້ສະໝັກເປີດບັດໃໝ່ ຜ່ານແບບຟອມ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນອື່ນໆ.
   • ບໍລິຫານວຽກອອກບັດທົ່ວໄປ ແລະ ສ້າງບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເບື້ອງຕົ້ນ.
  • ພະນັກງານບຸກຄະລາກອນ:
   • ກວດສອບລາຍການຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການສິນຄ້າໃນແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຮັບຊາບທຸກຄັ້ງ.
   • ປະສານງານກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ/ຫຼື ຕິດຕໍ່ປະສານງານຫົວໜ້າສາຍງານຂອງຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການໃຫ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ບໍລິການດັ່ງກ່າວ.
   • ຫັກເງິນເດືອນທຸກໆທ້າຍເດືອນ ຜູ້ຂອງທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການສິນຄ້າຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ.
   • ແຈ້ງຫັກເງິນເດືອນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຮັບຊາບກ່ອນການຫັກເງິນເດືອນທຸກໆຄັ້ງ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: .......................                                   ປະທານສະພາບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊ----------------------------------